เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA

เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA
แฟรนไชส์กาแฟสดและกาแฟชงสำเร็จ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ราคาเริ่มต้น 6,900 - 399,000 เข้าชมรายละเอียด แฟรนไชส์ THE INDIAN TEA คลิ๊กที่รูปภาพด้านบน ติดต่อคุณมาโนช โทร.084-682-5999 , 092-369-3951 LINE ID : @THEINDIANTEA / หรือเซฟเบอร์ 084-682-5999

ค้นหาทำเลเปิดร้านกาแฟ แสดงผลการค้นหาชัดเจน ตรงประเด็น จากกลุ่มเว็บที่เรานิยมใช้เป็นประจำ

Loading

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แฟรนไชส์กาแฟ ตัวอย่างสัญญา ธุรกิจแฟรนไชส์ รายการที่ต้องซื้อ

https://www.theindiantea.co.th/blogs/news/2-400


สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ รุ่งบ้านกาแฟ
เขียนที่.......................................................
วันที่..................เดือน.....................พ.ศ. ........................
                   สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง    นาง รุ่งอรุณ ม่วงมนตรี     เจ้าของลิขสิทธิ์    รุ่งบ้านกาแฟ กาแฟสมุนไพร ใส่เฉาก๊วย      สำนักงานตั้งอยู่ที่ 29/4 ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด    ตกลงขาย  แฟรนไชส์  รุ่งบ้านกาแฟ กาแฟสมุนไพร ใส่เฉาก๊วย   ในราคา ...........  53,500.-บาท...... (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)   พร้อมวัตถุดิบในการผลิตชุดแรก 1 ชุดๆต่อไปซื้อ  จากสำนักงานใหญ่เท่านั้น    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ เจ้าของแฟรนไชส์ ”
ฝ่ายหนึ่งกับ  นาย/นาง/นางสาว .................................................................................................................
บัตรประชาชนเลขที่.....................................................เกิดวันที่.....................................................อายุ.....................ปี
 บ้านเลขที่.................บ้าน.....................................หมู่ที่............ ตำบล....................................อำเภอ............................จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์..................................... โทรศัพท์ .............................................. โทรศัพท์มือถือ........................................................................แฟกซ์.................................................................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “ ผู้ซื้อ ” อีกฝ่ายหนึ่ง
          โดยที่แฟรนไชส์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า รุ่งบ้านกาแฟ กาแฟสมุนไพร ใส่เฉาก๊วย และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิต กาแฟสมุนไพร ใส่เฉาก๊วย ปรากฏตามเครื่องหมายการค้าแนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เครื่องหมายการค้า” และ เจ้าของแฟรนไชส์ มีความประสงค์จะทำความตกลงกับ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาที่จะกล่าวต่อไปนี้
                ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากันดังนี้
                ข้อ 1. การอนุญาต เจ้าของแฟรนไชส์ ตกลงอนุญาตให้ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ใช้เครื่องหมายการค้าในสถานประกอบการค้าของ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ได้ โดย เจ้าของแฟรนไชส์ จะให้การช่วยเหลือด้านวิชาการเกี่ยวกับการผลิตสินค้าแก่ ผู้ซื้อแฟรนไชส์
                ข้อ 2. มาตรฐานและคุณภาพในการผลิต ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ต้องใช้เครื่องหมายการค้าในสถานที่ประกอบการค้าเฉพาะกับสินค้าซึ่งได้ทำการผลิตตามกรรมวิธีของ เจ้าของแฟรนไชส์ โดยทำการผลิตสินค้าให้ได้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ จ้าของแฟรนไชส์ ได้กำหนดไว้เท่านั้น
                ข้อ 3. หน้าที่และความรับผิดชอบของ ผู้ซื้อแฟรนไชส์
                                3.1 ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องใช้เครื่องหมายการค้าตามสัญญาฉบับนี้ เพื่อประกอบการค้าตามปกติและอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ตกลงว่าจะไม่กระทำสิ่งใดๆอันเป็นการรบกวนหรือแย้งกับสิทธิ์การเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าของ เจ้าของแฟรนไชส์ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นตลอดจนจะไม่กระทำการใดๆหรือยอมให้กระทำฝ่าฝืนกฏหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือก่อให้เกิดความเดือนร้อนรำคาญ หรือเป็นที่น่ารังเกียจแก่บุคคลในสถานประกอบการค้านั้น
                                3.2 ผู้ซื้อแฟรนไชส์ สัญญาว่าจะไม่นำเครื่องหมายการค้า และกิจการค้าตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้บุคคลภายนอกใช้ หรือเช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยชัดแจ้งจาก เจ้าของแฟรนไชส์
                                3.3 ผู้ซื้อแฟรนไชส์ จะต้องซื้อสินค้าในการผลิต กาแฟสมุนไพร ใส่เฉาก๊วย ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ เจ้าของแฟรนไชส์ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีอยู่แล้วในขณะที่ทำสัญญาหรือที่พึงมีต่อไปภายหน้า ตลอดจนสินค้าที่ เจ้าของแฟรนไชส์ กำหนดให้ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ สามารถซื้อได้  ทั้งนี้เพื่อมาให้สินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในสถานประกอบการค้าของ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ตามสัญญามีคุณภาพและมาตรฐานที่ เจ้าของแฟรนไชส์ กำหนดและ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ไม่สามารถนำสินค้าจำพวกอื่นๆเข้ามาผลิตและจำหน่ายในสถานที่ประกอบการภายใต้เครื่องหมายการค้าตามสัญญาดังกล่าวได้
                                3.4 ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ตกลงยินยอมให้ เจ้าของแฟรนไชส์ หรือตัวแทนเข้าตรวจดูสถานที่ประกอบการค้าของ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ได้ตลอดเวลา  ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ต้องจัดการทำรายการจำหน่ายใช้วัตถุดิบและค่าใช้จ่ายอื่นตามแบบที่ เจ้าของแฟรนไชส์ กำหนดเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้และต้องเก็บเอกสารดังกล่าวไว้ที่สถานประกอบการค้า
                                3.5 ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ต้องดำเนินการชำระภาษีการค้า และแสดงแบบการเสียภาษีอากรต่อทางราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆในการเสียภาษีการค้าเองทั้งสิ้น
                                3.6 ผู้ซื้อแฟรนไชส์ จะต้องป้องกันเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมิให้ผู้อื่นกระทำการล่วงล้ำสิทธิในเครื่องหมายการค้าของ เจ้าของแฟรนไชส์ มิว่าจะเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าปลอมหรือการเรียนแบบเครื่องหมายการค้าของ เจ้าของแฟรนไชส์ การใช้รูปรอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ จะต้องแจ้งให้ เจ้าของแฟรนไชส์ ทราบทันที
                                3.7 บรรดาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า ผู้ซื้อแฟรนไชส์ จะต้องใช้หรือซื้อจากเจ้าของแฟรนไชส์เท่านั้น
                                3.8 ผู้ซื้อแฟรนไชส์ จะไม่ทำการคัดลอกเครื่องหมายการค้า ตามสัญญานี้โดยไม่ได้รับอนญาตจากเจ้าของแฟรนไชส์เป็นลายลักษณ์อักษร
                                3.9 ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ยอมรับว่า ตรา หรือ ชื่อ ของ เจ้าของแฟรนไชส์ ที่ประทับลงบนคู่มือและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องตามสัญญานี้เป็นลิขสิทธ์ของ เจ้าของแฟรนไชส์ และ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ จะไม่ปลดหรือลบตราหรือชื่อของเจ้าของแฟรนไชส์ออกจากสิ่งดังกล่าว
                                3.10 ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ตกลงจะขายสินค้าในราคาที่เจ้าของแฟรนไชส์กำหนด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้า เจ้าของแฟรนไชส์จะเป็นผู้แจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ทราบและห้ามมิให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ทำการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าที่ขายก่อนได้รับความยินยอมจากเจ้าของแฟรนไชส์
                ข้อ 4. คู่สัญญาจะโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
                ข้อ 5. การผิดสัญญาและการเลิกสัญญา
                                5.1 หากผู้ซื้อแฟรนไชส์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง                
เจ้าของแฟรนไชส์มีมาตรการตักเตือนและบอกเลิกสัญญา ดังต่อไปนี้
                             5.1.1 ตักเตือนด้วยวาจา
                                                5.1.2 มีหนังสือจ้าเตือนไปยังผู้ซื้อแฟรนไชส์ให้ปรับปรุงมาตรฐานของสินค้า
                                                5.1.3 งดจำหน่ายวัตถุดิบ และปลดป้ายเครื่องหมายการค้า เจ้าของแฟรนไชส์ออกจากสถานประกอบการ และให้เจ้าของแฟรนไชส์มีสิทธิ์เก็บอุปกรณ์ทั้งหมดคืนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น                 
                   5.2 ผลของการบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆก็ตามผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องหยุดประกอบกิจการภายใต้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของแฟรนไชส์แล้วยึดอุปกรณ์ทั้งหมดคืนทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
                ข้อ 6. บรรดาหนังสือหรือเอกสารต่างๆที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะส่งให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อได้ส่งไปยังภูมิลำเนาของคู่สัญญาที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ ให้ถือว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือเอกสารดังกล่าวแล้วเป็นการส่งโดยชอบด้วยกฏหมาย


                หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งตราประทับ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ


ลงชื่อ..................................................................เจ้าของแฟรนไชส์        
        (                                                                  )
ลงชื่อ.................................................................ผู้ซื้อแฟรนไชส์ 
         (                                                                  )
ลงชื่อ.................................................................พยาน
      (                                                                  )
ลงชื่อ.................................................................พยาน
         (                                                                   )
                 


อุปกรณ์รุ่งบ้านกาแฟ
1. บ้านกาแฟพร้อมเคาน์เตอร์และเมนู           จำนวน   1              หลัง
2. กล้วยไม้ 1 กะบะ                                            จำนวน   1              อัน
3. แก้วไหว้เจ้าที่                                                   จำนวน   3              ใบ
4. ป้ายหน้าร้านขนาด  60 x 120 cm          จำนวน   2              ป้าย (หน้าฝหลัง)
5. แก้วชง                                                              จำนวน   12           ใบ
6. ถาดรองแก้ว                                                     จำนวน   2              ใบ
7. ช้อนชาด้ามยาว                                               จำนวน   2              อัน
8. ช้อนตวงกาแฟ                                                จำนวน   1              อัน
9. ถ้วยตวงนมข้น,นมจืด                                   จำนวน   2              อัน
10. แก้วตวงขาย                                                   จำนวน   2              อัน
11. โถแก้วใส่ชา,กาแฟ                                      จำนวน   3              ใบ
12.โถกรองชาพร้อมผ้ากรอง                            จำนวน   1              ชุด
13. กระบวยตักน้ำ                                               จำนวน   1              อัน
14. ที่คีบใบเตย                                                     จำนวน   1              อัน
15. ที่ตักน้ำแข็ง                                                   จำนวน   1              อัน
16. ที่ตักน้ำเชื่อม,เฉาก๊วย                                  จำนวน   2              อัน
17. ที่เปิดนมข้น,นมจืด                                      จำนวน   2              อัน
18. หม้อต้มน้ำไฟฟ้า                                          จำนวน   1              ใบ
19. ถังขยะ                                                            จำนวน   1              ใบ
20. ผ้ากันเปื้อนรุ่งบ้านกาแฟ                            จำนวน   2              ผืน
21. หมวก                                                             จำนวน   1              ใบ
22. เสื้อยืดรุ่งบ้านกาแฟ                                     จำนวน   4              ตัว
23. หม้อใส่น้ำเชื่อม,เฉาก๊วย                            จำนวน   2             ใบ
24. กรรไกร                                                          จำนวน   1             อัน
25. ผ้าเช็ดมือ                                                       จำนวน   2             ผืน

รายการที่ต้องซื้อจากสำนักงานใหญ่  ชุดแรก  ราคา 8,540 บาท
                                                                                                                ราคาต่อหน่วย                      รวม
 1. แก้วรุ่งบ้านกาแฟ จำนวน     600   ใบ                4                  2400
 2. เฉาก๊วย                     จำนวน     20    กก.               35                           700
 3. กาแฟสำเร็จรูปรุ่งอรุณ        จำนวน     4     โหล                        300                         1200
 4. ชาเนสทีสำเร็จรูปรุ่งกาแฟจำนวน       1        โหล                        300                         300
 5. โอวัลตินสำเร็จรูปรุ่งกาแฟจำนวน       1        โหล                        300                         300
 6. โกโก้สำเร็จรูปรุ่งกาแฟ      จำนวน      1        โหล                        300                         300
 7. ครีมนมสำเร็จรูปรุ่งกาแฟ จำนวน       4        โหล                        300                         1200
 8. ผงชาเขียว                             จำนวน      1        โหล                        300                         300
 9. ผงชาส้ม                                จำนวน      1        โหล                        300                         300
 10. ผงกาแฟโบราณ                   จำนวน      1        โหล                        300                         300
 11. บ๊วยดอง                 จำนวน    1          กป.                         180                         180  (ครั้งต่อไป 80 บาท)
 12. น้ำผึ้งแท้ 100%           จำนวน       1        กป.                         180                         180
 13. ถุงหูหิ้ว 6x14             จำนวน       3        ห่อ                40                           120
 14. ถุงหูหิ้ว 9x16             จำนวน       3        ห่อ                40                           120
 15. ถุงตัว T                    จำนวน       10      ห่อ                18                           180
 16. หลอดดูดงอ                          จำนวน       10      ห่อ                          18                           180
 17. ถุงแยกน้ำ                              จำนวน       1        ห่อ                40                           40
 18. ผงกาแฟเติมเข้ม                  จำนวน       1        กป.                         250                         250  (ครั้งต่อไป 180 บาท)
                                  ราคารวม.....8,540....บาท  (ท่านจะขายได้  15,000.-  บาท)


รายการที่ซื้อได้ทั่วไป
 1. นมข้นหวานคาร์เนชั่น
 2. นมจืดคาร์เนชั่นเอ็กตร้า
 3. น้ำตาลแดงตราช้อน
 4. น้ำแข็งหลอดขนาดเล็ก
 5. ใบเตย
 6. เฮลบลูบอย
เว็บไซต์ รุ่งบ้านกาแฟ http://www.rungcoffee.com

------------------------------

Cafe Britt - Premium Gourmet Coffee