เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA

เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA
แฟรนไชส์กาแฟสดและกาแฟชงสำเร็จ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ราคาเริ่มต้น 6,900 - 399,000 เข้าชมรายละเอียด แฟรนไชส์ THE INDIAN TEA คลิ๊กที่รูปภาพด้านบน ติดต่อคุณมาโนช โทร.084-682-5999 , 092-369-3951 LINE ID : @THEINDIANTEA / หรือเซฟเบอร์ 084-682-5999

ค้นหาทำเลเปิดร้านกาแฟ แสดงผลการค้นหาชัดเจน ตรงประเด็น จากกลุ่มเว็บที่เรานิยมใช้เป็นประจำ

Loading

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กาแฟสดชาวดอย “หอม กรุ่น จากยอดดอย” เมล็ดกาแฟคุณภาพ


กาแฟสดชาวดอย “หอม กรุ่น จากยอดดอย” จากผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดกาแฟคุณภาพ ขอแนะนำธุรกิจแฟรนไชส์ สำหรับผู้มีเงินลงทุนไม่มากนัก ความเสี่ยงต่ำ เหมาะกับคนรักอาชีพขายกาแฟสด ไม่ต้องมีพื้นที่ขายใหญ่ เพียงแค่ 2-3 ตารางเมตร ก็เป็นเจ้าของกิจการได้ไม่ยาก
ความสำเร็จของ SMEs กับการโฆษณา

ดร. กาญจนา   มีศิลปวิกกัย

ธุรกิจ SMEs ที่ประสบความสำเร็จมากมาย ผู้บริหารต่างตระหนักถึงการวางแผนและการตัดสินใจภายใต้ การรวบรวม ปรับ และใช้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการ การวิเคราะห์สภาพการณ์แบบกว้าง ๆ และเฉพาะเจาะจงเพื่อพิจารณาตัดสินใจ ทางเลือกจะถูกนำเสนอตามระดับของค่าใช้จ่าย ความแตกต่างของวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่เป็นไปได้
ความจำเป็นของการวางแผน คือ การหาแนวทางเลือกที่เป็นไปได้และกำหนดให้เป็นกลุ่มทางเลือกหลายทาง การตัดสินใจจะพิจารณาจากทางเลือกที่กำหนดไว้ แผนโฆษณาที่สมบูรณ์จะสะท้อนถึงเหตุผลของการตัดสินใจในกระบวนการวางแผน และการตัดสินใจซึ่งจะพิจารณาจากสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของตลาดผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
                                               ผู้บริโภค / การวิเคราะห์ตลาด
การวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน


 ทางด้านการขาย ราคา การส่งเสริม
การขาย การประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์/ การแบ่งลูกค้าเพื่อโน้มน้าว
(Segmentation) / การวางตำแหน่งสินค้า
                                                                     กลยุทธ์และวิธีการเสนอข้อมูล
กลยุทธ์และวิธีการใช้สื่อ


หน่วยงานที่อำนวยความสะดวก
ข้อบังคับทางสังคมและกฏหมาย

กรอบของการวางแผนโฆษณาและการตัดสินใจ

ในการวางแผนการโฆษณาและการตัดสินใจจากภาพ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้งภายใน และภายนอกองค์กร องค์ประกอบภายในได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์ โปรแกรมการตลาดและแผนการโฆษณาเป็นองค์ประกอบหลักในการตัดสินใจ แผนการโฆษณาจะประกอบไปด้วย
1. วัตถุประสงค์และรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดเป้าหมาย
2. กลยุทธ์และวิธีการเสนอข้อมูล
3. กลยุทธ์และวิธีการใช้สื่อ แผนการโฆษณาจะประสานและสอดรับกับโปรแกรมการตลาดทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาจากสถานการณ์สำคัญที่ได้วิเคราะห์ไว้
องค์ประกอบภายนอกองค์กร ได้แก่ หน่วยงานที่อำนวยความสะดวกในการใช้แผน และข้อบังคับทางสังคมและกฏหมาย  แผนโฆษณาและการตัดสินใจในการดำเนินงานจะสอดรับกับแผนการตลาดที่ SMEs กำหนดไว้ ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ทางการตลาดและส่วนของกลยุทธ์ (Strategies) และวิธีการ (Tactics) เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ

กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation Strategy)
กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาดจะรวมไปถึงการพิจารณาและการกำหนดแนวทางของ
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มย่อย (Segment) ของประชากรที่องค์กร หรือ หน่วยงานทางธุรกิจจะต้องดูแลรักษาไว้ด้วยความหลากหลายของเครื่องมือทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ และการบริการสามารถถูกกำหนดเพื่อรองรับกลุ่มเหล่านี้ กลยุทธ์ทางด้านราคาและการโฆษณา จะถูกกำหนดให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้หญิงอายุน้อยที่มีฐานะทางการเงินดี จะมีแนวโน้มของการได้รับสื่อทางการโฆษณาที่แตกต่างไปจากกลุ่มผู้หญิงที่มีอายุแต่ฐานะทางการเงินดี ซึ่งการโน้มน้าวจะถูกจัดภายใต้เงื่อนไขหรือปัญหาทางการตลาดเพื่อรองรับงานดังกล่าว

ธุรกิจ SMEs ที่วิเคราะห์สภาพการณ์และตระหนักถึงความจำเป็นและประสิทธิภาพของการโฆษณา โดยประสานงานกับบริษัทตัวแทนโฆษณาเพื่อซื้อสื่อโฆษณา จะต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1. วิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) ในภาพรวมของตลาด สินค้าหรือบริการของ SMEs และคู่แข่งขัน
2. แผนกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy Plan) เป็นโจทย์ที่ SMEs ให้กับบริษัทตัวแทนโฆษณาในช่วงของการให้ Brief เช่น ต้องการเพิ่มส่วนครองตลาด (Market Share) ดังนั้นจึงนำสิ่งที่เป็นความต้องการของSMEs มาวางแผนทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แผนกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy Plan) จะเป็นแผนที่ต้องสอดคล้องหรือคล้อยตามแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น จะวางแผนอย่างไร สร้างสรรค์งานอย่างไรจึงจะทำให้สินค้าเป็นที่ยอมรับและเกิดการซื้อ เป็นต้น
4. การกำหนดวัตถุประสงค์ด้านสื่อ (Setting Media Objectives) เป็นการกำหนดสื่อแต่ละประเภทที่จะใช้เป็นพาหนะนำเอาข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกับสินค้าและบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด โดยสื่อที่เลือกจะต้องสนองตอบแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและแผนกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา โดยจะต้องคำนึงถึง
เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาในการเข้าถึงเฉลี่ยต่อหัวต่ำ
เนื้อหาของสื่อจะเป็นแนวทางให้เราเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเรารู้ว่าจะบริโภคลักษณะใด ชอบเนื้อหาของสื่อลักษณะใด
ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มนั้น เราอาจเข้าถึงได้ด้วยความถี่ที่ต่างกันตามความสำคัญของแต่ละกลุ่มและตามแนวทางยุทธวิธีทางการตลาดของเรา และยังสามารถรู้ได้อีกว่าผู้บริโภคบางกลุ่มที่มีความภักดีกับสื่อประเภท คือ อ่านประจำ ดูประจำ ฟังประจำ ทำให้เราตอกย้ำความภักดีในยี่ห้อได้เป็นอย่างดี

การโฆษณามีบทบาทมากในธุรกิจทั่วไป รวมถึง SMEs ด้วย ทั้งนี้ SMEs จะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในองค์ประกอบของธุรกิจทั้งหมดว่ามีความพร้อมสำหรับการโฆษณาหรือไม่ กำลังการผลิต งบประมาณ และส่วนแบ่งทางการตลาด เพื่อรองรับการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน SMEs ที่มีความพร้อมสำหรับโฆษณาจะต้องวางแผนการโฆษณาให้สอดคล้องกับแผนการตลาดเพื่อความสำเร็จในภาพรวมของธุรกิจ

กรณีศึกษา

กาแฟสด ชาวดอย

Ultimate Beverage Product Co., Ltd.
บริษัทฯซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ร้านกาแฟ “94 c Coffee” และ”กาแฟสดชาวดอย” สามารถให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจและต้องการเปิดร้านกาแฟ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบและตกแต่งร้าน จำหน่ายเครื่องชงกาแฟและอุปกรณ์สำหรับการทำกาแฟทุกชนิด รวมถึงเมล็ดกาแฟและวัตถุดิบต่างๆ

ประวัติความเป็นมา
บริษัท อัลติเมท เบเวอร์เรต โปรดักส์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟที่เกิดจากแนวความคิดของคนไทยโดยเปิดดำเนินการร้านกาแฟในนาม 94 OC เป็นแบรนด์แรกของบริษัท ทางผู้บริหารของบริษัท ได้มีความต้องการมุ่งเน้นให้คนไทยได้ดื่มกาแฟสดที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสมจึงทำให้เกิดโครงการ กาแฟสด ชาวดอย เป็นแบรนด์ที่ 2 ได้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2546
กาแฟสด ชาวดอย ได้เน้นการคัดสรรกาแฟคุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีการคั่วที่ถูกหลักอนามัย ทันสมัยเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่ที่มีรสชาติดี หอม กรุ่น ด้วยสูตรพิเศษจาก กาแฟสดชาวดอย โดยพร้อมเสิร์ฟ ด้วยการบริการที่ดีเยี่ยม จากพนักงานที่ผ่านการอบรมที่ดีเยี่ยมจากทางชาวดอย และเน้นให้เกิดรูปแบบธุรกิจกาแฟสดของคนไทย เน้นความคล่องตัว สะดวก ทันสมัย โดยใช้พื้นที่ในการจำหน่ายน้อย
94 OC Coffee
ร้านกาแฟพรีเมี่ยม สัญชาติไทย สไตล์ตะวันตก บริการกาแฟและเครื่องดื่ม ขนมเค้ก สลัดและแซนดิซต่างๆภายใต้สโลแกน “กาแฟดี เค้กอร่อย สลัดเยี่ยม” เปิดโอกาสขายธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่สนใจลงทุนเปิดร้านกาแฟ ปัจจุบันเปิดให้บริการกว่า 22 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (ร้านบริษัท 14 สาขา แฟรนไชส์ 8 สาขา) (มิถุนายน 2546)

กาแฟสดชาวดอย
กาแฟสดชาวดอย “หอม กรุ่น จากยอดดอย” จากผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดกาแฟคุณภาพ ขอแนะนำธุรกิจแฟรนไชส์ สำหรับผู้มีเงินลงทุนไม่มากนัก ความเสี่ยงต่ำ เหมาะกับคนรักอาชีพขายกาแฟสด ไม่ต้องมีพื้นที่ขายใหญ่ เพียงแค่ 2-3 ตารางเมตร ก็เป็นเจ้าของกิจการได้ไม่ยาก

“รูปแบบธุรกิจกาแฟสด ของคนไทย เน้นความคล่องตัว สะดวก ทันสมัย ใช้พื้นที่ขายน้อย”
กาแฟสดชาวดอย จากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ดกาแฟสด คุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีการคั่วที่ถูกหลักอนามัย ทันสมัย เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีรสชาติดี หอมกรุ่น ด้วยสูตรลับเฉพาะของชาวดอย โดยทั้งนี้ พร้อมเสิร์ฟ ด้วยบริการที่ดีเยี่ยม จากพนักงานที่ผ่านการอบรมที่ดีเยี่ยมจากทางชาวดอย

รูปแบบการลงทุน
กาแฟสดชาวดอย มีความต้องการสร้างธุรกิจเพื่อคนไทย ที่มีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจกาแฟสด โดยเน้นการลงทุนที่ไม่สูง ความเสี่ยงต่ำ ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าการลงทุน โดยมีรายละเอียดการลงทุนดังนี้

รายการ ชุดอุปกรณ์
เปิดร้านใหม่ ค่าแฟรนไชส์
(ค่าลิขสิทธิ์รายปี) ค่าเช่ารถกาแฟสด
รายเดือน ค่าค้ำประกัน
รถกาแฟสด

กาแฟสดชาวดอย ประมาณ
65,000 บาท 20,000 บาท ปีแรก
12,000 บาท ปีถัดไป 1,000 บาท 60,000 บาท

หมายเหตุ
1. ชุดอุปกรณ์เปิดร้านใหม่ ประกอบด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ สำหรับร้านใหม่
2. ค่าธรรมเนียมการให้สิทธิกาแฟสดชาวดอยเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยชำระแรกเข้า 20,000บาท
3. ค่าการตลาด โดยบริษัทจะใช้เป็นการสนับสนุนการตลาดกาแฟสดชาวดอย โดยชำระเป็นรายเดือนๆละ 1,000 บาท
4. ค่ามัดจำรถกาแฟสด เนื่องจากทางบริษัทจะเป็นผู้ลงทุนรถกาแฟสดให้กับแฟรนไชส์ใช้ประกอบธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินมัดจำ เมื่อยกเลิกสัญญา ตามสภาพของรถกาแฟสด
5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กาแฟสด ชาวดอย เป็นธุรกิจ SMEs ที่จัดทำโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย สิ่งที่น่าสนใจในงานโฆษณา (Advertisement) คือ กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่ประชาชนทั่วไป แต่เป็นการสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ที่จะเป็น SMEs รายใหม่ด้วยข้อความ

***รูปแบบธุรกิจกาแฟสด
ของคนไทย สไตล์ใหม่
  สะดวก ทันสมัย ลงทุนต่ำ
คุ้มค่าการลงทุน***

ทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งทางบริษัทอัลติเมท เบเวอร์เรต โปรดักส์ จำกัด ภายใต้ความพร้อมและการคำนึงถึงประโยชน์ของการโฆษณา จึงวางแผนโฆษณาให้สอดคล้องกับแผนการตลาดเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ

การแฟสด ชาวดอย
คุณปฐมพงค์  เหมพันธ์พิสุทธิ์
บริษัทอัลติเมท เบเวอร์  เรต โปรดักส์ จำกัด
139/13 ชั้น 2  ซอยโชคชัย 4  ลาดพร้าว
วังทองหลาง  กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ 0-2933-4191-4  แฟกซ์ 0-2933-4191-4 กด 4444

-----------------------------------

Cafe Britt - Premium Gourmet Coffee