เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA

เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA
แฟรนไชส์กาแฟสดและกาแฟชงสำเร็จ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ราคาเริ่มต้น 6,900 - 399,000 เข้าชมรายละเอียด แฟรนไชส์ THE INDIAN TEA คลิ๊กที่รูปภาพด้านบน ติดต่อคุณมาโนช โทร.084-682-5999 , 092-369-3951 LINE ID : @THEINDIANTEA / หรือเซฟเบอร์ 084-682-5999

ค้นหาทำเลเปิดร้านกาแฟ แสดงผลการค้นหาชัดเจน ตรงประเด็น จากกลุ่มเว็บที่เรานิยมใช้เป็นประจำ

Loading

คำถาม คำตอบ ที่พบบ่อย


เปิดร้าน แฟรนไชส์ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย คำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อย

1.อยากเปิดร้านขายชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ต้องทำอย่างไร ?

ด้วยกว่ำ 1,000เจ้ำ ที่ซื ้อแฟรนไชส์ของเรำไปแล้วทั่วประเทศไทย และในต่ำงประเทศ ตั ้งแต่ปี2003(2546) จนถึงปัจจุบัน ทั ้งที่ใช้แบรนด์เรำ หรือไม่ได้ใช้ หรือแบรนด์ร่วมแบรนด์ และอีกหลำกหลำยรูปแบบ ทั ้งแบบกำแฟสด กำแฟโบรำณ กำแฟ ชงส ำเร็จ แบบเสริฟใส่แก้ว หรืออัดบรรจุขวด และรูปแบบอื่นย่อยอีกหลำกหลำยแนว ด้วยประสบกำรณ์ ท ำให้ทำงเรำสรุป ได้ว่ำ ในกำรเปิ ดร้ำนต้องท ำสิ่งที่ยำกที่สุดก่อน คือ กำรหำท ำเลที่จะเปิ ดร้ำนให้ได้ และต้องท ำควำมเข้ำใจก่อนว่ำ ชำอินเดีย กำแฟเปอร์เซีย เป็ นเครื่องดื่มที่ขำยได้ทุกที่ทุกเวลำ ทุกสถำนกำรณ์ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกท ำเล สำมำรถน ำไปขำยได้หมด ซึ่ง หลำยท่ำนอำจมองว่ำตลำดเรำครอบคลุมกว้ำงไปหรือไม่ แต่แท้ที่จริงแล้ว ก็เป็ นอย่ำงนั ้นโดยธรรมชำติของสินค้ำเอง แต่สิ่ง ที่ลูกค้ำต้องท ำคือปรับเมนู และเลือกลักษณะรูปแบบของสินค้ำของเรำ ซึ่งมีหลำกหลำยแนว ให้เหมำะสมกับท ำเล ที่ก ำลัง จะไปเปิ ดซึ่งเป็ นสิ่งที่ส ำคัญมำก ขณะนี ้เรำมีขำยอยู่แล้วในหลำกหลำยท ำเล เช่น ตลำดนัด เช่ำหน้ำร้ำน ในห้ำงต่ำงๆ หน้ำ บ้ำน หน้ำโรงเรียน มหำวิทยำลัย สถำนที่ท ำงำนต่ำงๆ อ๊อฟฟิ ส หรือแม้ว่ำจะน ำเมนูของเรำไปเสริมขำย ในร้ำนกำแฟสด- กำแฟโบรำณ ร้ำนน้ำปั่น ร้ำนอำหำร ร้ำนเบเกอร์รี่ หน้ำร้ำนอินเตอร์เน็ต ร้ำนขำยของช ำ ฯลฯ เมื่อเรำได้ท ำเลแล้วหรือมีท ำเลที่ขำยอยู่แล้ว จึงค่อยเลือกรูปแบบกำรชงและรูปแบบกำรลงทุน ว่ำแบบใดเหมำะกับท ำเล นั ้นๆที่เรำมี สิ่งที่เรำต้องดูในท ำเลของเรำคือ 1. ค่ำเช่ำเท่ำไหร่ 2.ค่ำจ้ำงคนขำยมั ้ย 3.เป็ นท ำเลที่ขำยได้ทุกวัน ทั ้งวัน หรือไม่ หรืออย่ำงไร 4. แถวนั ้นมีร้ำนน ้ำ ร้ำนกำแฟไหมและเค้ำขำยแก้วละเท่ำไหร่และขำยแก้วขนำดไซส์ไหน ฯลฯ ซึ่ง เหล่ำนี ้เป็ นปัจจัยส ำคัญที่ต้องส ำรวจเพื่อวิเครำะห์หำควำมสำมำรถของแต่ละท ำเลซึ่งไม่เหมือนกัน ซึ่งในเรื่องนี ้ทำงเรำมี ผู้เชี่ยวชำญให้ค ำแนะน ำปรึกษำโดยละเอียด2.ขั้นตอนแรก ให้เลือกรูปแบบสูตรการชงให้เหมาะสมกับความต้องการ ว่ามีแบบไหนบ้าง ?

(1) สูตรชงสำเร็จ (ลงทุนที่ 6,900บาท 19,000บาท 32,000บาท) คือสูตรกำรชงที่ง่ำยที่สุด ไม่ต้องอบรม ไม่มีประสบกำรณ์มำก่อนก็สำมำรถชงขำยได้เลย เป็ นสูตรกำรชงเอำไว้เลยเป็ นชำ นมกำแฟนม แล้วเทขำยได้เลยทั ้งแบบใส่แก้ว และอัดบรรจุขวดพร้อมกัน โดยไม่ต้องมำชงขำยทีละแก้ว ทำงเรำ จะมีคู่มือกำรชงให้ สำมำรถชงตำมขำยได้เลยทันที ตำมสูตรมำตรฐำนเฉพำะของกำแฟแห่งเปอร์เซีย และชำอินเดีย ที่มี เอกลักษณ์เฉพำะลอกเลียนแบบไม่ได้ และไม่ซ ้ำใครในตลำดเมืองไทย อีกทั ้งยังสำมำรถปรับสูตรหวำนมำก หวำนน้อย เข้มมำก เข้มน้อยได้ ให้เหมำะสมกับควำมชอบของแต่ละท ำเลที่จะไปเปิ ดได้ , ชงแล้วเก็บไว้ได้3-5วัน , อีกทั ้งยัง สำมำรถปรับสูตร ผสมสูตรกับวัตถุดิบอื่นๆ สร้ำงเป็ นเมนูซิกเนเจอร์ใหม่ๆในรูปแบบของตัวเองมำเสริฟในร้ำนได้

(2) สูตรชงแก้วต่อแก้ว (ลงทุนที่ 96,000บาท) คือสูตรกำรชงชำที่จะต้มตัวชำใส่กระติกน ้ำร้อนอุ่นไว้ และน ำน ้ำชำด ำที่อุ่นไว้ออกมำ ใส่นม น ้ำตำล ครีมเทียม นมข้น เครื่องปรุงต่ำงๆ มำชงขำยทีละแก้วสดๆได้เลย และสำมำรถปรับสูตร หวำนมำก หวำนน้อย เข้มมำก เข้มน้อยได้ตำม ควำมชอบของลูกค้ำ ทำงเรำจะมีคู่มือวิธีกำรชงให้ สำมำรถชงตำมขำยได้เลยทันทีง่ำยๆ ตำมสูตรมำตรฐำนเฉพำะ ของ กำแฟแห่งเปอร์เซีย และชำอินเดีย ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะลอกเลียนแบบไม่ได้ และไม่ซ ้ำใครในตลำดเมืองไทย

(3) สูตรกาแฟสด (ลงทุนที่ 123,000บาท 139,000บาท) คือสูตรกำรชงชำกำแฟ โดยใช้เครื่องชงกำแฟสด เครื่องบดเมล็ดกำแฟ โดยบดเมล็ดเข้ำเครื่องชง แล้วชงขำยได้เลย ตำม สูตรมำตรฐำนเฉพำะ ของกำแฟแห่งเปอร์เซีย และชำอินเดีย ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะลอกเลียนแบบไม่ได้และไม่ซ ้ำใครใน ตลำดเมืองไทย3. การลงทุน “6 รูปแบบมีอะไรบ้าง ?

(1) โปรโมชั่นพิเศษ 6,900 บาท (สูตรชงสา เร็จ) (ป้ ำยร้ำน, ป้ ำยเมนูตั ้งพื ้น, ป้ ำยโลโก้, พร้อมคู่มือวิธีกำร 1เล่ม และวัตถุดิบใบชำ-กำแฟ-เครื่องปรุงฯรวมท ำได้ 1,000แก้ว รวมน ำไปท ำได้ 5รสคือ1. กำแฟเปอร์เซีย Persian Coffee 2. ชำนม มำซำล่ำ Masala Milk Tea 3. ชำนม กำร์ดำม่อม Cardamom Milk Tea 4. ชำนม น ้ำผึ ้ง Honey Milk Tea 5. ชำด ำ Black Tea ) 
วัตถุประสงค์ คือ ส ำหรับลูกค้ำที่มีร้ำนกำแฟอยู่แล้วเป็ นหลัก จะเป็ นร้ำนกำแฟสด ร้ำนกำแฟโบรำน หรือร้ำนอะไรแบบใด ก็ได้, เป็ นชุดวัตถุดิบล้วน ไม่มีอุปกรณ์ในกำรชง สำมำรถน ำไปเสริมเมนูในร้ำนได้เลยง่ำยๆ ทั ้งแบบใส่แก้ว และอัดบรรจุ ขวดไปพร้อมกัน


(2) 19,000 บาท (สูตรชงสำเร็จ) (ป้ ำยร้ำน, ป้ ำยเมนูตั ้งพื ้น, ป้ ำยโลโก้, พร้อมคู่มือวิธีกำร 1เล่ม, วัตถุดิบใบชำ-กำแฟ-เครื่องปรุงฯรวมท ำได้ 2,000แก้ว รวม น ำไปท ำได้ 5รสคือ1. กำแฟเปอร์เซีย Persian Coffee 2. ชำนม มำซำล่ำ Masala Milk Tea 3. ชำนม กำร์ดำม่อม Cardamom Milk Tea 4. ชำนม น ้ำผึ ้ง Honey Milk Tea 5. ชำด ำ Black Tea และเพิ่มอุปกรณ์ในกำรท ำทั ้งหมดครบชุด) วัตถุประสงค์ คือ ส ำหรับคนที่อยำกเปิ ดร้ำนกำแฟ แต่ยังไม่เคยมีประสบกำรณ์มำก่อนเป็ นชุดวัตถุดิบ พร้อมอุปกรณ์ใน กำรชงครบ สำมำรถน ำไปท ำขำยได้เลยง่ำยๆทั ้งแบบใส่แก้ว และอัดบรรจุขวดไปพร้อมกัน


(3) 32,000 บาท (สูตรชงสา เร็จ) (ป้ ำยร้ำน, ป้ ำยเมนูตั ้งพื ้น, ป้ ำยโลโก้, พร้อมคู่มือวิธีกำร 1เล่ม, วัตถุดิบใบชำ-กำแฟ-เครื่องปรุงฯรวมท ำได้ 2,000แก้ว รวม น ำไปท ำได้ 5รสคือ1. กำแฟเปอร์เซีย Persian Coffee2. ชำนม มำซำล่ำ Masala Milk Tea 3. ชำนม กำร์ดำม่อม Cardamom Milk Tea 4. ชำนมน ้ำผึ ้ง Honey Milk Tea 5. ชำด ำ Black Tea, อุปกรณ์ในกำรท ำทั ้งหมดครบชุด และเพิ่ม โถจ่ำยน ้ำโลโก้ 2โถ) 
วัตถุประสงค์ คือ ส ำหรับคนที่อยำกเปิ ดร้ำนกำแฟ แต่ยังไม่เคยมีประสบกำรณ์มำก่อนเป็ นชุดวัตถุดิบ พร้อมอุปกรณ์ใน กำรชงครบ สำมำรถน ำไปท ำขำยได้เลยง่ำยๆทั ้งแบบใส่แก้ว และอัดบรรจุขวดไปพร้อมกัน พร้อมด้วยโถจ่ำยน ้ำโลโก้ของแบ รนด์เรำที่จะท ำให้ร้ำนดูดีขึ ้นไปอีก ชุดรูปแบบนี ้เป็ นชุดยอดนิยมที่สุด ที่ท ำให้ร้ำนสะดวกในกำรขำย และสบบูรณ์แบบที่สุด 


(4) 96,000 บาท (สูตรชงแก้วต่อแก้ว) (ป้ ำยร้ำน, ป้ ำยเมนูตั ้งพื ้น, ป้ ำยโลโก้, พร้อมคู่มือวิธีกำร 1 เล่ม, วัตถุดิบใบชำ-กำแฟ-เครื่องปรุงฯรวมท ำได้ 2,000 แก้ว รวม น ำไปท ำได้ 5รสคือ1. กำแฟเปอร์เซีย Persian Coffee 2. ชำนม มำซำล่ำ Masala Milk Tea 3. ชำนม กำร์ดำม่อม Cardamom Milk Tea 4. ชำนม น ้ำผึ ้ง Honey Milk Tea 5. ชำด ำ Black Tea และเพิ่มอุปกรณ์ในกำรท ำทั ้งหมดครบชุด) 
วัตถุประสงค์ คือ ส ำหรับคนที่อยำกเปิ ดร้ำนกำแฟ แต่ยังไม่เคยมีประสบกำรณ์มำก่อนเป็ นชุดวัตถุดิบ พร้อมอุปกรณ์ใน กำรชงครบ สำมำรถน ำไปท ำขำยได้เลยง่ำยๆ สำมำรถปรับและพัฒำสูตรได้หลำกหลำย ให้สำมำรถมีเอกลักษณ์ในแบบ ของตัวเอง ชุดรูปแบบนี ้ก ำลังแพร่ขยำยไวมำก และเป็ นที่นิยมสูงโดยเฉพำะท่ำนที่ชื่นชอบศิลปะในกำรชงชำที่ไม่ได้อยู่ใน กรอบแบบเดิมๆ


(5) 123,000 บาท (สูตรกาแฟสด + สตูรชงสา เร็จ) (ป้ ำยร้ำน, ป้ ำยเมนูตั ้งพื ้น, ป้ ำยโลโก้, อบรมวิธีกำรท ำพร้อมคู่มือ, วัตถุดิบใบชำ-กำแฟ-เครื่องปรุงฯรวมท ำได้ 2,000 แก้ว รวมน ำไปท ำได้ 5รสคือ1. กำแฟเปอร์เซีย Persian Coffee2. ชำนม มำซำล่ำ Masala Milk Tea 3. ชำนม กำร์ดำม่อม Cardamom Milk Tea 4. ชำนม น ้ำผึ ้ง Honey Milk Tea 5. ชำด ำ Black Tea, อุปกรณ์ในกำรท ำทั ้งหมดครบชุดของชำ อินเดีย,และเพิ่มเครื่องท ำกำแฟสด EXPOBAR : OFFICE PULSER 1 GR. เครื่องบดเมล็ดกำแฟEXPOBAR 600 ODG พร้อมอุปกรณ์บำริสต้ำครบชุด ส ำหรับท ำกำแฟเปอร์เซียสูตรกำแฟสดเพิ่มอีก5รสคือ 1.Persian Espresso 2.Persian Cappuccino 3.Persian Latte 4.Persian Mocca 5.Persian Cocoa และเพิ่ม โถจ่ำยน ้ำโลโก้ 2 โถ)
วัตถุประสงค์ คือ ส ำหรับลูกค้ำที่อยำกเปิ ดร้ำนกำแฟ มำตรฐำนกำแฟสด พร้อมวัตถุดิบและอุปกรณ์บำริสต้ำแบบครบ วงจร พร้อมด้วยเครื่องชงกำแฟมำตรฐำนระบบMANUAL และเตรื่องบดเม็ดกำแฟ สำมำรถเปิ ดร้ำนขำยได้ทันที


(6) 139,000 บาท (สูตรกาแฟสด + สตูรชงสา เร็จ) (ป้ ำยร้ำน, ป้ ำยเมนูตั ้งพื ้น, ป้ ำยโลโก้, อบรมวิธีกำรท ำพร้อมคู่มือ, วัตถุดิบใบชำ-กำแฟ-เครื่องปรุงฯรวมท ำได้ 2,000 แก้ว รวมน ำไปท ำได้ 5รสคือ1. กำแฟเปอร์เซีย Persian Coffee 2. ชำนม มำซำล่ำ Masala Milk Tea 3. ชำนม กำร์ดำม่อม Cardamom Milk Tea 4. ชำนมน ้ำผึ ้ง Honey Milk Tea 5. ชำด ำ Black Tea, อุปกรณ์ในกำรท ำทั ้งหมดครบชุดของชำ อินเดีย , และเพิ่มเครื่องท ำกำแฟสด EXPOBAR : OFFICE CONTROL 1 GR. เครื่องบดเมล็ดกำแฟ EXPOBAR 600 ODG พร้อมอุปกรณ์บำริสต้ำครบชุด ส ำหรับท ำกำแฟเปอร์เซียสูตรกำแฟสดเพิ่มอีก5รสคือ 1.Persian Espresso 2.Persian Cappuccino 3.Persian Latte 4.Persian Mocca 5.Persian Cocoa และเพิ่ม โถจ่ำยน ้ำโลโก้ 2 โถ) 
วัตถุประสงค์ คือ ส ำหรับลูกค้ำที่อยำกเปิ ดร้ำนกำแฟ มำตรฐำนกำแฟสด พร้อมวัตถุดิบและอุปกรณ์บำริสต้ำแบบครบ วงจร พร้อมด้วยเครื่องชงกำแฟมำตรฐำนระบบAUTO และเตรื่องบดเม็ดกำแฟ สำมำรถเปิ ดร้ำนขำยได้ทันที 4. กรณีที่วัตถุดิบหมดสั่งซื้อจากที่ไหนและมีอะไรบ้าง

หลักๆ ที่ต้องสั่งซื ้อจำกเรำในกรณีที่วัตถุดิบหมดมีอยู่สองอย่ำงคือ 1.ใบชาอินเดีย รำคำขำย360 บำท ต่อถุง สำมำรถทำได้200 แก้วต่อ1 ถุง 2. กาแฟ รำคำขำย380 บำท ต่อถุง สำมำรถทำได้200 แก้วแก้วต่อ1 ถุง ส่วนเครื่องปรุงต่ำงๆ ที่จะได้ไปแล้วตั ้งแต่ตอนแรกนั ้น จะใช้ได้นำนมำกอยู่ที่ประมำณ 3-6 เดือน เพรำะฉะนั ้น หลักๆที่จะ สั่งซื ้อจำกเรำคือใบชำกับ กำแฟ ซึ่งไม่มีขั ้นต ่ำในกำรสั่งซื ้อแต่ละครั ้ง คือสั่งซื ้อหนึ่งถุงเรำก็ส่งให้โดยมีเพียงค่ำจัดส่งต่อ ครั ้งเท่ำนั ้น ครั ้งละ100บำท ส่วนถ้ำสั่ง10ถุงขึ ้นไปเรำจะคิดค่ำจัดส่งตำมจริง ส่วนอย่ำงอื่นหำซื ้อได้ตำมท้องตลำดทั ้งหมด เช่น นมตรำมะลิน้ำผึ ้ง น้ำตำล5. ชาอินเดีย กับ กาแฟเปอร์เซีย ต่างจาก ชา หรือ กาแฟ ทั่วไปอย่างไร

5.1 ชาอินเดีย เรำใช้ใบชำอัสสัม ซึ่งเรำนำเข้ำมำจำกอินเดียเรำมีเมนูชำอินเดียทั ้งหมด 4 รส ซึ่งทั ้ง 4 รส นั ้นใช้ใบ ชำอัสสัมตัวเดียวเป็ นหลักแต่ทำให้ออกมำเป็ น 4 รสนั ้น เรำจะมีเครื่องปรุงสมุนไพรต่ำงๆใส่ลงไปเพื่อที่จะให้ออกมำเป็ นแต่ ละรสแตกต่ำงกัน สมุนไพรที่ใส่เช่น อบเชยกำนพลูใบกระวำน ขิง พริกไทยดำ ลูกกระวำน น้ำผึ ้งซึ่งเรำได้บดสำเร็จสดๆ เพื่อที่จะให้ใส่ในแต่ละรสไว้แล้ว เช่น ผงรสมำซำล่ำ ผงรสกำร์โดม่อม ถ้ำอธิบำยรสชำติของชำเป็ นคำพูดเรำจะอธิบำยได้ว่ำเป็ นชำนมหวำนมันตำมสไตล์ที่คนไทยนิยมดื่มนั่นเองและจะมีกลิ่น หอม กลิ่นอำยของสมุนไพรต่ำงๆอยู่ด้วยเล็กๆซึ่งสูตรนี ้เรำได้ทดลองปรับปรุงให้เข้ำกับวัฒนธรรมกำรดื่มของคนไทยที่ไม่ นิยมกลิ่นของสมุนไพรที่แรงเกินไป โดยปกติแล้วคนอินเดียจะทำนชำที่ใส่สมุนไพรมำก สิ่งเหล่ำนี ้เรำใช้เวลำในกำรทดลอง ตลำดมำยำวนำน ตั ้งแต่ปี2546 เพื่อที่จะให้รสชำติชำกำแฟเป็ นอย่ำงทุกวันนี ้และคำแนะนำที่ได้ก็มำจำกคนไทยแทบทุก ระดับท ำเลและอำยุทั ้งนั ้น ทั ้งในกรุงเทพฯ หรือต่ำงจังหวัดทุกภูมิภำค นมที่ใช้ตำมสูตรของเรำก็คือนมตรำมะลินั่นเองซึ่ง คุ้นเคยและถูกปำกคนไทยอยู่แล้วมำช้ำนำน

5.2 กาแฟเปอร์เซีย เรำจะใช้กำแฟสองชนิดผสมกัน คือโรบัสต้ำและอำรำบิก้ำ เป็ นกำแฟของไทยนี่เองแต่กำรที่ทำให้ กลำยเป็ นกำแฟเปอร์เซียนั ้นคือกำรที่เรำใส่สมุนไพรตัวนึงเข้ำไปซึ่งเรำนำเข้ำมำจำกอินเดีย ทำให้กำแฟมีกลิ่นหอมแตกต่ำง กันกับกำแฟอื่นๆขึ ้นมำ เคล็ดลับของกำแฟเปอร์เซียไม่ได้อยู่ที่กำแฟที่ใช้แต่เป็ นสมุนไพรที่ว่ำนี ้ต่ำงหำกที่เรำใส่ลงไป เพิ่มเติมนั่นเองและก็ไม่ได้อยู่ที่วิธีกำรชงว่ำจะใช้เครื่องทำกำแฟสดหรือจะเป็ นกำแฟโบรำณหรือจะชงเป็ นเหยือก กำแฟเปอร์เซีย” (Persian Coffee) มีที่มำจำกวัฒนธรรมของชำวเบดูอิน ซึ่งเป็ นกลุ่มชำติพันธุ์หลักที่อำศัยในดินแดน ทะเลทรำย หรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งคือชำวเปอร์เซียโบรำณ ในปัจจุบันคือดินแดนหรือกลุ่มประเทศตะวันออกกลำงนั่นเอง กำรรับรองแขกของชำวเบดูอินที่มำเยี่ยมเยือน ด้วยกำแฟแบบเปอร์เซียซึ่งมีกลิ่นหอมชวนรับประทำน นั ้นถือเป็ นกำรให้ เกียรติอันสูงสุดต่อแขกและชำวเบดูอินนั ้นยังมีธรรมเนียมข้อหนึ่งว่ำหำกชำยหนุ่มเสนอกำแฟให้หญิงสำว แล้วหญิงสำวรับ หมำยควำมว่ำหญิงนั ้นต้องแต่งงำนกับหนุ่มผู้ให้กำรแต่งงำนจะต้องกำหนดสินสอดเป็ นจำนวนแพะหรือแกะตำมแต่ระบุ และต้องจัดพิธีฉลอง3 วัน 3 คืน ในกระโจมหนังขนำดยำวของพวกเขำ ทั ้งยังสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำยด้วย สมุนไพรใน กำแฟเปอร์เซียนั ้น เช่น ขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้ ออำหำรไม่ย่อย บำรุงธำตุบำรุงร่ำงกำย บำรุงหัวใจแก้แพ้ แก้หวัด และคำยควำมร้อนในร่ำงกำยได้เป็ นอย่ำงดีซึ่งเหมำะกับประเทศไทยเรำ ที่มีอำกำศร้อนมำกแม้จะไม่เท่ำกับ อำกำศในทะเลทรำยก็ตำม ซึ่งสูตรของกำแฟตัวนี ้นั ้นมีอยู่จริงและท่ำนก็สำมำรถค้นคว้ำได้เช่นกันในgoogleเกี่ยวกับ สมุนไพรตัวนี ้ที่เรำนำเข้ำมำจำกอินเดียและใส่เข้ำไปเพิ่มเติมในกำแฟ เรื่องรำวเหล่ำนี ้คือจุดขำยที่ดีเยี่ยมของกำแฟ เปอร์เซีย6. ราคาขายต่อแก้วและจุดคุ้มทุนเป็ นอย่างไร ?

รำคำขำยนั ้นแต่ละที่จะขำยรำคำไม่เท่ำกันจะขึ ้นอยู่กับท ำเลและค่ำเช่ำเป็ นหลักแต่สิ่งที่ต้องรู้ก่อนก็คือต้นทุนต่อหนึ่งแก้ว คือเท่ำไหร่ ต้นทุนต่อหนึ่งแก้วของเรำจะอยู่ที่6-7 บำท ต้นทุนนี ้รวมทุกอย่ำงพร้อมเสริฟให้ลูกค้ำแล้ว คือรวม แก้ว ฝำ หลอด น้ำชำ น้ำแข็ง พร้อมเสริฟ รำคำขำยที่นิยมขำยกันมำกที่สุดคือแก้วละ 20 บำท แต่ละที่ขำยรำคำไม่เท่ำกัน เช่น บำง ท่ำนเปิ ดขำยหน้ำบ้ำนตัวเองแบบไม่เสียค่ำเช่ำเลย นำไปขำยแก้วละ 15 บำท ก็มีสำหรับรำคำขำยแพงสุดที่ขำยคือ50-60 บำทก็มีคือประเภทค่ำเช่ำ5-6 หมื่นบำทตำมในห้ำงใหญ่ๆแต่ถ้ำประเภททำเล บิ๊กซีหรือโลตัส ค่ำเช่ำประมำณ 10,000 – 20,000 บำทนั ้น จะขำยกันแก้วละ 30-35-40 บำท แต่หำกเป็ นตำมตลำดนัดทั ้งหลำยหรือเช่ำหน้ำร้ำน จะขำยกัน 20-25 บำท รำคำขำยเหล่ำนี ้ทำงเรำจะช่วยแนะนำว่ำควรจะขำยเท่ำไหร่ให้เหมำะสมกับทำเลและค่ำเช่ำที่ท่ำนจะเปิ ดร้ำน เรำ สำมำรถทำอัดขวดขำยให้ลูกค้ำนำกลับบ้ำนก็สำมำรถทำได้ วิธีกำรค ำนวณจุดคุ้มทุนเรำจะแนะนำง่ำยๆเช่น ท าเลตลาดนัดค่าเช่าวันละ 50 – 100 บาท เป็ นเดือนละ1500-3000บาท ต้นทุนต่อแก้ว 7 (บำท/แก้ว) ค่าเช่า 3 (บำท/แก้ว) รวมต้นทุน 10 (บำท/แก้ว) ราคาขาย 20 (บำท/แก้ว) ถ้าขายได้20 แก้วต่อวัน 20X20X30= 12000 (บำท/เดือน) หักต้นทุน 10X20X30= 6000 (บำท/เดือน) ก าไร 6000 (บาท/เดือน) หมำยเหตุใช้ยอดขำยต ่ำที่สุดต่อวันที่ควรจะขำยได้คือวันละ 20 แก้ว เป็ นกำไรที่ควรจะได้ขั ้นต ่ำในแต่ละเดือน แต่ใน ควำมเป็ นจริงยอดขำยควรจะเป็ น 50-100 แก้วต่อวัน หรือถ้ำที่คนเยอะจริงๆ ก็ควรจะอยู่ที่ 150-200 แก้วต่อวัน ตำมข้อมูลด้ำนบนเป็ นยอดขำยที่แย่ที่สุดแล้ว ซึ่งเรำควรจะพิจำรณำว่ำท ำเลที่เรำจะไปเปิ ดร้ำนขำยนั ้นจะได้ถึงวันละ 20 แก้วหรือไม่และเรำต้องดูอีกว่ำท ำเลที่เรำไปขำยนั ้นขำยทุกวัน ขำยทั ้งวันหรือเปล่ำ หรือขำยได้แค่จันทร์ถึงศุกร์หรือเสำร์ อำทิตย์หรือขำยแค่ช่วงบ่ำยหรือขำยแค่ช่วงเช้ำอย่ำงเดียว7.สามารถดัดแปลงสูตรได้หรือเปล่า ?
โดยปกติแล้วสูตรชำอินเดียกำแฟเปอร์เซียของเรำเป็ นสูตรที่แตกต่ำงโดยสิ ้นเชิงกับชำกำแฟอื่นๆในท้องตลำดอยู่ แล้วแต่ถ้ำอยำกจะดัดแปลงเสริมแต่งเพิ่มเติมก็ได้เช่นกัน เช่น จะน ำไปท ำเป็ นชำกำแฟปั่นก็ได้ใส่ไข่มุกก็ได้ใส่ เฉำก๊วยก็ได้ถ้ำอยำกจะท ำอยำกให้ทรำบว่ำสูตรของเรำได้มีกำรดัดแปลงปรับปรุงใช้เวลำตั ้งแต่ปี2546เป็ นต้นมำ ให้ถูกปำกในระดับกลำงไว้อยู่แล้ว สูตรของเรำปัจจุบันนี ้เรำหำจุดสมดุลไว้แล้วว่ำทุกคนต้องทำนได้แน่ๆ ไม่เข้มไป หรืออ่อนไป ไม่แรงไปหรือเบำไป แต่อย่ำงไรควำมชอบของแต่ละท ำเลจะมีควำมแตกต่ำงกัน เช่นควำมชอบในเรื่อง หวำนมำก หวำนน้อย เข้มมำก เข้มน้อย ซึ่งเหล่ำนี ้สำมำรถปรับได้ให้เหมำะสมกับแต่ละท ำเลซึ่งไม่เหมือนกัน ใน เรื่องนี ้ทำงเรำจะมีกำรแนะน ำโดยละเอียด8.มีการควบคุมท าเลการเปิ ดอย่างไร
วิธีกำรควบคุมท ำเลมีอยู่ 2 ขั ้นตอน คือ 8.1 ในใบสมัครต้องมีกำรระบุสถำนที่ๆจะนำไปขำยอย่ำงชัดเจน 8.2 เมื่อท่ำนได้นำไปเปิ ดขำย ณ สถำนที่ๆมีกำรระบุไว้แล้วนั ้นต้องมีกำรถ่ำยรูปให้ทำงเรำ เพื่อทำงเรำใช้เป็ น ข้อมูลในกำรยืนยันสิทธิว่ำท่ำนได้ไปเปิ ดที่ตรงนั ้น ตรงนี ้แล้วและเรำจะนำรูปถ่ำยไปโฆษณำตำมสื่อต่ำงๆที่เรำมี และอับเดทอยู่ตลอดเวลำ เป็ นกำรโปรโมทร้ำนท่ำนเพื่อให้ลูกค้ำเข้ำไปทำนด้วย ซึ่งเป็ นสิ่งสำคัญมำก9.ถ้าคุณเปิดร้านกาแฟสดอยู่แล้วและอยากได้สูตรกาแฟเปอร ์ เซียแบบกาแฟ สดจะต้องลงทุนเป็ นแสนหรือไม่
ไม่จำเป็ น เพรำะท่ำนสำมำรถลงทุนแบบ 6,900 ซึ่งท่ำนสำมำรถ น ำไปท ำขำยได้ทั ้ง 10 เมนูเลยรวมกำแฟ เปอร์เซียแบบกำแฟสดด้วยโดยที่ไม่จำเป็ นต้องซื ้อเมล็ดกำแฟจำกทำงเรำเพรำะสูตรกำแฟสดของเรำนั ้นไม่ได้อยู่ที่ เมล็ดกำแฟที่ใช้กล่ำวคือท่ำนสำมำรถใช้เมล็ดกำแฟที่ท่ำนใช้อยู่ได้เลยแค่เพียงใส่เพิ่มสมุนไพรบำงตัวลงไปเท่ำ นั ้นเองซึ่งทำงเรำจะมีให้ไว้อยู่ในชุด 6,900 อยู่แล้วหรือท่ำนสำมำรถใช้เมล็ดกำแฟของทำงเรำก็ได้เช่นกัน สูตร วิธีกำรทำง่ำยๆนี ้เรำจะมีให้ท่ำนไปทำอย่ำงครบถ้วน ขอเพิ่มเติมสำหรับคนที่มีร้ำนกำแฟสดอยู่แล้วว่ำ ขณะนี ้ใน ตลำดบ้ำนเรำนั ้น มีร้ำนกำแฟสดมำกมำยเยอะแยะไปหมด หำกถำมว่ำ แต่ละร้ำนที่มีอยู่นั ้น มีควำมแตกต่ำงอะไร ชัดเจนหรือไม่ระหว่ำงกันเองยกตัวอย่ำงเช่น ในสถำนที่บำงสถำนที่ ในท ำเลบำงท ำเล มีร้ำนกำแฟสดติดกัน 5 ร้ำน และท่ำนเป็ นหนึ่งในนั ้น อยำกทรำบว่ำลูกค้ำที่จะมำซื ้อกำแฟสดสักแก้วหนึ่งจำกทั ้ง 5 ร้ำนนี ้ที่เขำต้องเลือก ลูกค้ำจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในกำรเลือกก็เหมือนกันหมด คือถูกปำกลูกค้ำหรือไม่ เข้มไปหรืออ่อนไป เพรำะ ควำมชอบแต่ละคนไม่เหมือนกัน ฝี มือคนทำก็เป็ นปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็ นปัจจัยหลักที่มีลุกค้ำซื ้อประจำอยู่แล้ว แต่ถ้ำ เป็ นลูกค้ำใหม่ล่ะซึ่งถ้ำมีสักร้ำนหนึ่งในนั ้นมีป้ ำยเมนูของเรำเพิ่มไว้ด้วย ชำอินเดียกำแฟเปอร์เซียนั ้น ก็จะทำให้ ลูกค้ำสงสัยซึ่งเป็ นสิ่งที่ดีและเข้ำมำสนทนำถำมต่อว่ำมันคืออะไร รสมันเป็ นอย่ำงไรจะทำให้ร้ำนท่ำนเป็ นจุดเด่นที่ มีเอกลักษณ์ขึ ้นมำทันทีเรำอำจจะมีแก้วเล็กๆให้เขำชิมในแต่ละรสว่ำเป็ นอย่ำงไร ชอบและสนใจรสไหน10.วิธีการสั่งซื้อ จัดส่งและช าระเงินท าอย่างไร
(1.) ต้องผ่ำนกำรสัมภำษณ์ก่อนครับ เดี๋ยวทำงเรำจะโทรไปสัมภำษณ์ครับ รำยละเอียดต่ำงๆเกี่ยวกับกำร สัมภำษณ์เช่น สนใจจะท ำรูปแบบไหน สนใจเปิ ดร้ำนขำยเองหรืออัดขวดแล้วฝำกขำย รำยละเอียดเรื่องท ำเลและ ตรวจสอบว่ำเปิ ดซ ้ำหรือใกล้ที่ที่มีคนเปิ ดไปแล้วหรือไม่ รำคำที่จะและควรขำยในแต่ละรูปแบบ ค ำแนะน ำต่ำงๆ ถำม-ตอบทุกข้อสงสัย และกำรอธิบำยอีกครั ้งจำกทำงเรำว่ำแต่ละรูปแบบที่สนใจจะได้อะไรบ้ำงเพื่อควำมชัดเจน
(2.) ถ้ำตัดสินใจแน่นอนแล้วว่ำจะซื ้อแฟรนไชส์ ทำงเรำจะกรอกใบสมัครให้ทำงโทรศัพท์ พอกรอกใบสมัครเสร็จ แล้ว จะถือว่ำเป็ นกำรยืนยันกำรสั่งซื ้อโดยสมบูรณ์แล้ว เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะทางเราจะจัดลงคิว เตรียม น าเข้าสินค้าพร้อมส่งในทันที
(3.) ท่ำนสำมำรถช ำระเงินได้ทันที หลังจำกกรอกใบสมัครเสร็จแล้วตำมเลขที่บัญชีต่อไปนี ้ ธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูน า้ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 1065 – 055 – 491 ชื่อบัญชี นายมาโนช อัทมารามานี **หมำยเหตุ**แฟรนไชส์ชุด 6,900บำท ช ำระเต็มจ ำนวนก่อนส่งสินค้ำและ ชุด 19,000บำท ขึ ้นไป ช ำระก่อนส่ง สินค้ำ50% และช ำระส่วนที่เหลืออีก50% หลังจำกได้รับสินค้ำครบแล้ว
(4.) หลังจำกช ำระเงินแล้ว ให้แจ้งยืนยันกำรช ำระเงินได้ที่ โทร. 084-682-5999 , 092-369-3951 Line ID:@theindiantea
(5.) หลังจำกที่ทำงได้เรำได้รับกำรยืนยันช ำระเงินแล้ว ทำงเรำจะจัดส่งสินค้ำให้ทำงไปรษณีย์ EMS และ Logispost ฟรีให้ทั่วประเทศครับ ภำยใน5-10วัน ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย บริษัท เพอร์เฟกต์ เดสทินี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด เลขที่ 927/199ซอยลำดพร้ำว 87ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Mobile : 092-369-3951, 084-682-5999 Line ID: @theindiantea / 084-682-5999 E-mail : sales@theindiantea.comhttp://www.theindiantea.com , http://www.theindiantea.co.th 11.ป้ ายร้านใช้วัสดุอะไรคงทนหรือไม่
ป้ ำยร้ำนที่เรำมีให้จะมีทั ้งหมด 3 ป้ ำย ป้ ำยร้ำนที่เป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ 1 ป้ ำย, ป้ ำยโลโก้1 ป้ ำย, ป้ ำยเมนูตั ้งพื ้น 1 ป้ ำยซึ่งลูกค้ำสำมำรถนำไปติดตั ้งได้สำมำรถชมภำพได้ในเว็บของเรำ ซึ่งวัสดุที่ใช้นั ้น เป็ นป้ ำยอิงค์เจ็ต เอำท์ดอร์ ติด ฟิ วเจอร์บอร์ด คุณสมบัติทนแดด ทนฝนได้สำหรับติดตั ้งภำยนอก ป้ ำยเมนุของเรำนั ้นอำจไม่จำเป็ นต้องตั ้งพื ้น ก็ได้อำจตัดออกเอำไปแปะตำมผนังหรือเคำเตอร์ก็ได้แล้วแต่ท่ำนเห็นว่ำเหมำะสมกับทำเล และร้ำนของท่ำน นอกจำกป้ ำยร้ำนสำมป้ ำยหำกท่ำนต้องกำรออกแบบร้ำนเองเพิ่มเติม เรำจะมีไฟล์แบรนด์ไฟล์ยี่ห้อของเรำ เป็ น ไฟล์elastratorให้กับท่ำนสำมำรถนำไปทำป้ ำยอิงค์เจ็ต ไวนิล เมนูและอื่นๆ12.มีการเก็บค่าธรรมเนียมหรือหักรายได้จากการขายหรือไม่
ทำงเรำไม่มีนโยบำยเก็บค่ำธรรมเนียมหรือหักรำยได้จำกกำรขำยใดๆทั ้งสิ ้น ให้ท่ำนมองง่ำยๆว่ำเรำขำยสูตรวิธีกำร ทำพร้อมยี่ห้อแบรนด์ของเรำเป็ นแพ็คเกจตำมที่ท่ำนเลือกในรูปแบบที่เรำมีให้ท่ำน แล้วหลังจำกที่ท่ำนได้ซื ้อไปแล้ว นั ้น กรณีที่วัตถุดิบหมดก็มำสั่งซื ้อจำกเรำ13.มีการเซ็นสัญญาหรือควบคุมอื่นๆอีกหรือไม่
เรำไม่มีกำรเซ็นสัญญำ นอกจำกกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งมำหำเรำเท่ำนั ้น14. เมนูเราแตกต่างกับท่ีอ่ืนอย่างไร และลูกค้าน าไปใช้กันแบบไหนบ้าง
เมนูเรำจะแตกต่ำงจำกร้ำนอื่นๆโดยสิ ้นเชิงครับ ซึ่งลูกค้ำส่วนใหญ่ของเรำคือคนที่มีร้ำนกำแฟอยู่แล้วไปเสริมเมนูเรำในร้ำน เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงให้ร้ำน และมีอีกเยอะที่น ำวัตถุดิบในแฟรนไชส์เรำไปปรับผสมกับวัตถุดิบของตัวเองเพื่อสร้ำงซิกเน เจอร์ใหม่ๆ ตั ้งชื่อเมนูใหม่ให้ร้ำนตัวเอง โดยจะใช้หรือไม่ใช้แบรนด์เรำก็ได้เช่นกันครับ ซึ่งเป็ นสิ่งส ำคัญเพรำะร้ำนกำแฟส่วน ใหญ่ก็มีแต่เมนูเดิมๆซะส่วนใหญ่ครับ กำรชงชำกำแฟคืองำนศิลปะไม่มีกฎเกณท์มำปิ ดกั ้นออกแบบเมนูกันได้หลำกหลำย ตำมชอบเลยแหละครับ15. เรื่องเคาเตอร์หรือตัวร้าน
ทุกรำคำเรำไม่มีเคำเตอร์ครับ สิ่งที่เรำจะมีให้ในกำรท ำร้ำนคือ ป้ ำยร้ำน ป้ ำยโลโก้ ป้ ำยเมนูตั ้งพื ้น ซึ่งน ำไปติดตั ้งได้เลยครับ พร้อมไฟล์แบรนด์เรำด้วยครับ ซึ่งสำมำรถไปปริ ้นออกแบบร้ำนได้เพิ่มเติมตำมชอบครับจะหำซุ้มมือสอง ท ำซุ้มใหม่ หรือน ำ โต๊ะตัวนึงตั ้งแล้วน ำป้ ำยเรำไปติดได้เลยครับ ถ้ำสังเกตุรูปร้ำนแต่ละร้ำนในเว็บเรำจะไม่เหมือนกันเลยครับ ร้ำนต้องท ำให้ เหมำะกับท ำเลที่เรำจะเปิ ดครับ เรื่องนี ้ทำงเรำจะมีกำรแนะน ำโดยละเอียดว่ำต้องท ำอย่ำงไรบ้ำง
16. เรื่องขวดและแก้วที่จะใช้เสริฟขายต้องท าอย่างไร
ขวดและแก้วหำได้ตำมท้องตลำดเลยครับ ที่เห็นในเว็บจะเป็ นของแม๊คโครครับ ตำมตลำดก็มีครับ พวกขวดหรือแก้วเรำจะ ไม่แนะน ำให้ซื ้อจำกเรำเพรำะค่ำจัดส่งโดยใช่เหตุทั ้งนั ้นครับ หำเองต้นทุนจะต ่ำมำกครับ แต่ถ้ำซื ้อจำกเรำต้นทุนจะเพิ่มเป็ น เท่ำตัวครับ สติ๊กเกอร์ติดแก้วติดขวดก็ท ำได้ง่ำยๆครับ ตรงนี ้ทำงเรำจะแนะน ำโดยละเอียดว่ำต้องอะไรอย่ำงไรครับ ไม่ยำก ครับ ต้นทุนพร้อมเสริฟ 6-7บำท ขำย 20-25บำท แล้วแต่ท ำเลและค่ำเช่ำครับ ตรงนี ้เรำจะต้องแนะน ำให้ส ำหรับแต่ละท ำเล ซึ่งไม่เหมือนกันครับ
17. เรื่องรสชาติชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย เป็ นอย่างไร
เรื่องรสชำติก็จะเป็ นแบบ ชำนม กำแฟนม หวำนมัน ตำมสไตล์ที่ทำนกันในบ้ำนเรำนี่แหละครับ ไม่ได้แตกต่ำงมำกครับ สูตรเรำก็ใช้นมข้นหวำนตรำมะลิในกำรท ำนี่แหละครับ ซึ่งถูกปำกคนไทยอยู่แล้ว ส่วนเรื่องหวำนมำกหวำนน้อย เข้มมำก เข้มน้อย พวกนี ้ท ำได้ปรับได้ตำมควำมชอบของแต่ละคนในแต่ละท ำเลซึ่งไม่เหมือนกันครับ เรำไปชิมตำมแต่ละสำขำเรื่อง หวำนมำกน้อยเข้มมำกน้อยก็จะแตกต่ำงกันให้เหมำะกับแต่ละท ำเลครับ เรื่องนี ้ทำงเรำจะมีกำรแนะน ำโดยละเอียดว่ำต้อง ท ำต้องปรับอย่ำงไร ไม่ยำกครับ
18. ถ้าอยากชิมต้องท าอย่างไร
ท่ำนสำมำรถเข้ำมำชิมที่บริษัทได้ โดยที่บริษัทจะได้เรียงชิมทุกรส และได้เห็นและสัมผัสวัตถุดิบใบชำกำแฟและเครื่องปรุง ต่ำงๆทั ้งหมดอย่ำงครบถ้วน ที่บริษัทเรำใช้วิธีกำรจัดคิวเข้ำมำชิมรำยละ1ชั่วโมง โดยสำมำรถโทรนัดล่วงหน้ำก่อนเข้ำมำ1-2 วันเพื่อลงคิวไว้ตำมวันเวลำที่สะดวกของแต่ละท่ำน

ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย
บริษัท เพอร์เฟกต์ เดสทินี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด
เลขที่ 927/199ซอยลำดพร้ำว 87ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Mobile : 092-369-3951, 084-682-5999
Line ID: @theindiantea / 084-682-5999
E-mail : sales@theindiantea.com
http://www.theindiantea.com , http://www.theindiantea.co.thมาและร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในต านานของเรา
COME AND BECOME ONE OF OUR LEGEND

รวมฮิตร้านกาแฟแฟรนไชส์ยอดนิยมขายดีที่สุดในประเทศไทย, แฟรนไชส์กาแฟ, แฟรนไชส์, ขายกาแฟ, ร้านกาแฟสด, กาแฟสด, ขายกาแฟสด, แฟรนไชส์กาแฟสด, เปิดร้านกาแฟ, ธุรกิจร้านกาแฟ, ร้านกาแฟโบราณ, สูตรกาแฟสด, ธุรกิจร้านกาแฟสด, แฟรนไชส์กาแฟโบราณ, อยากขายกาแฟ, อยากเปิดร้านกาแฟ, เปิดร้านกาแฟ, ร้านกาแฟสด, ขายกาแฟสด, แฟรนไชส์, ขายกาแฟ, กาแฟบรรจุขวด, ธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟ, ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟ, แฟรนไชส์กาแฟสด, แฟรนไชส์ขายดี, กาแฟโบราณ, กาแฟสด, ธุรกิจร้านกาแฟ, สูตรกาแฟสด, เปิดร้านกาแฟสด, แฟรนไชส์กาแฟโบราณ, แฟรนไชส์ชาไข่มุก, ชานมไข่มุก, แฟรนไชส์กาแฟนมสด, แฟรนไชส์กาแฟถุงกระดาษ, แฟรนไชส์ร้านกาแฟ, แฟรนไชส์นมสดปั่น, กาแฟถุงกระดาษ, ขายกาแฟโบราณ, ร้านกาแฟโบราณ, แฟรนไชส์กำไรดี, ต้องการเปิดร้านกาแฟ, ชาอัดขวด, ชาบรรจุขวด, กาแฟอัดขวด, ธุรกิจร้านกาแฟสด, แฟรนไชส์เครื่องดื่ม, แฟรนไชส์ชานมไข่มุก, เปิดร้านชานมไข่มุก, เครื่องชงกาแฟ, ขายเครื่องชงกาแฟ, ขายเครื่องชงกาแฟสด, เปิดร้านนมสด, ขายนมสด, สนใจเปิดร้านกาแฟ, ลงทุนเปิดร้านกาแฟ, เริ่มต้นเปิดร้านกาแฟ, ขายใบชาอินเดีย, ขายใบชาอัสสัม, ร้านกาแฟสดแฟรนไชส์, แฟรนไชส์ขายดี, แฟรนไชส์ร้านกาแฟสด, แฟรนไชส์น้ำผลไม้, แฟรนไชส์กาแฟนมสด, แฟรนไชส์น้ำผึ้งมะนาว, แฟรนชส์น้ำผึ้งนมสด, ขายเมล็ดกาแฟ, ขายอุปกรณ์ชงกาแฟ, แฟรนไชส์กาแฟสดราคาถูก, แฟรนไชส์กาแฟสดต้นทุนต่ำ, แฟรนไชส์กาแฟสดลงทุนน้อย, เครื่องชงกาแฟ, เครื่องบดกาแฟ, เครื่องปั่นน้ำผลไม้, อุปกรณ์เปิดร้านกาแฟสดครบวงจร, แฟรนไชส์น้ำปั่นสมูทตี้, ร้านกาแฟอินดี้, ร้านน้ำปั่น, ร้านนมสด, และร้านชาไต้หวันในร้านเดียวกัน, แฟรนไชส์ลงทุนน้อยที่สุด, อุปกรณ์เปิดร้านกาแฟ, อุปกรณ์ชงกาแฟ, ออกแบบตกแต่งร้านกาแฟ, เคาน์เตอร์กาแฟ, ป้ายเมนูกาแฟ, สอนชงกาแฟ, เรียนชงกาแฟ, ชงชาชัก, ร้านชาชัก, เรียนชงชาชัก, แฟรนไชส์ชาชัก, เปิดร้านชาชัก, ขายชาใต้, ขายชามาเลย์, ขายชาตรามือ, ขายชาซีลอน, แฟรนไชส์ชาชักขายดี,

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น