เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA

เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA
แฟรนไชส์กาแฟสดและกาแฟชงสำเร็จ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ราคาเริ่มต้น 6,900 - 399,000 เข้าชมรายละเอียด แฟรนไชส์ THE INDIAN TEA คลิ๊กที่รูปภาพด้านบน ติดต่อคุณมาโนช โทร.084-682-5999 , 092-369-3951 LINE ID : @THEINDIANTEA / หรือเซฟเบอร์ 084-682-5999

ค้นหาทำเลเปิดร้านกาแฟ แสดงผลการค้นหาชัดเจน ตรงประเด็น จากกลุ่มเว็บที่เรานิยมใช้เป็นประจำ

Loading

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กาแฟ กระบวนการผลิตกาแฟคั่ว ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์


โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการผลิตกาแฟคั่ว (รุ่นที่ 11)

1.      ชื่อโครงการ  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ   กระบวนการผลิตกาแฟคั่ว (รุ่นที่ 11)

2.      หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง   คณะเกษตรศาสตร์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.  หลักการและเหตุผล 
            ปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับร้านกาแฟสด ซึ่งใช้กาแฟอาราบิก้าเป็นวัตถุดิบกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งจากผู้บริโภคและจากผู้สนใจลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจ  ดังจะพบได้จากป้ายประชาสัมพันธ์ในเส้นทางการคมนาคมที่มีร้านจำหน่ายกาแฟมักมีป้ายประชาสัมพันธ์เป็น กาแฟสด   แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวยังขาดความรู้เกี่ยวกับกาแฟคั่วบดที่ถูกต้อง
            ในส่วนของภาคเกษตรกรรม เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้า บนพื้นที่สูงในภาคเหนือ ก็ได้รับผลประโยชน์จากการขยายตัวของธุรกิจนี้ ทำให้เมล็ดกาแฟดิบจำหน่ายได้มากขึ้น  เนื่องจากการผลิตกาแฟคั่วมักใช้วัตถุดิบเป็นกาแฟอาราบิก้าเพราะจะทำให้ได้กลิ่นหอมและรสชาติที่ดี
            ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิตกาแฟอาราบิก้าบนที่สูงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2526 มีการให้บริการความรู้ในส่วนของการปลูกการเขตกรรม การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว จนถึงการแปรรูปเป็นกาแฟคั่ว ที่ผ่านมามีผู้สนใจสอบถามความรู้เกี่ยวกับกาแฟอาราบิก้าจำนวนมาก  ดังนั้น ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง จึงจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกาแฟคั่ว ให้แก่ผู้สนใจ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และร่วมพัฒนาการผลิตกาแฟคั่วในเชิงธุรกิจมาแล้วทั้งสิ้นจำนวน 10 รุ่น และครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 20 – 20 ธันวาคม 2549  แต่หลังจากการอบรม รุ่นที่ 10W  ดังกล่าวแล้ว ยังมีผู้สนใจในการขอเข้ารับการฝึกอบรมอีกจำนวนมาก  ดังนั้น  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง     จึงขอจัดให้มีการฝึกอบรม  เชิงปฏิบัติการ  กระบวนการผลิตกาแฟคั่ว (รุ่นที่ 11) ขึ้นในระหว่างวันที่  7-9 มีนาคม 2550                        

4.  วัตถุประสงค์

-          เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและผลิตกาแฟอาราบิก้า
-          เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตกาแฟคั่ว
-          เพื่อร่วมพัฒนากาแฟอาราบิก้าในเชิงธุรกิจ
-          เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้า  ผู้ทำธุรกิจจำหน่ายกาแฟรายย่อยและหน่วยงานราชการ (ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง )
5.        ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
    -    เจ้าของธุรกิจร้านกาแฟคั่วและผู้สนใจทั่วไป   จำนวน  2  รุ่น  รุ่นละ  20   คน

6.   วัน  เวลา  และสถานที่

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2550 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2550 ณ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง  และ     สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน คณะเกษตรศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    อำเภอเมือง     จังหวัดเชียงใหม่

7.      วิทยากรและคณะทำงาน

ลำดับที่
รายชื่อวิทยากรและคณะทำงาน
ลำดับที่
รายชื่อวิทยากรและคณะทำงาน
1.
รศ.ดร.สมบัติ
ศรีชูวงศ์
11.
นางสาวอำพา
ทะนัน
2.
นายวราพงษ์
บุญมา
12.
นางบุนนาค 
คำใจ
3.
ดร.นริศ
ยิ้มแย้ม
13.
นายชูเนตร
พรหมจักร์
4.
นายประเสริฐ
คำออน
14.
นายยุทธ
คำใจ
5.
นายชวลิต
กอสัมพันธ์
15.
นายไสว
สุดตุดจ้อย
6.
นางสาวพัชนี
สุวรรณวิศลกิจ
16.
นายบุญเลิศ
ผิวจันทร์
7.
นางสาวนิธิ
ไทยสันทัด
17.
นายนิรันดร์
อินทะวงค์
8.
นายถาวร
สุภาวงค์
18.
นายศรีนวล
มีจินา
9.
นางบุปผา
คุณเลิศ10.
นางศรีแพร
ใจบาล
8.      ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงความรู้พื้นฐานในการผลิตกาแฟอาราบิก้าและ
กระบวนการผลิตกาแฟคั่วอย่างถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์เพื่อการสร้างทางเลือกของอาชีพและการทำธุรกิจกาแฟ
กำหนดการจัดฝึกอบรมกระบวนการผลิตกาแฟคั่ว ( รุ่นที่ 11 )
 7 – 9 มีนาคม 2550
 ณ   ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
eeeeeeeeeeee

วัน / เดือน / ปี เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

พุธที่  7 มี.ค. 2550


 

 

08.30-08.45 น.

ลงทะเบียน

นางศรีแพร        ใจบาล

นางสาวอำพา    ทะนัน

08.45-09.00 น.

กล่าวต้อนรับและพิธีเปิด

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ                   รศ.ดร.สมบัติ  ศรีชูวงศ์

09.00–10.00 .

บรรยาย : สถานการณ์การผลิตกาแฟ

นายวราพงษ์      บุญมา

10.00–10.15 .

อาหารว่าง 

 

10.15-12.00 .

บรรยาย : เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ

             (การปลูก-การเก็บเกี่ยว การทำสารกาแฟเมล็ดดิบ)

นางสาวนิธิ          ไทยสันทัด

12.00–13.30 .

อาหารกลางวัน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

 

 


13.30–17.00 .

ดูงานนอกสถานที่ : เยี่ยมชมกิจกรรมการปลูกกาแฟสถานีช่างเคี่ยน (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรุณาแต่งตัวรัดกุม )
1. นายประเสริฐ   คำออน
2. นายชวลิต        กอสัมพันธ์
3. นายถาวร         สุภาวงค์

พฤหัสฯที่ 8 มี.ค.50


 

 

08.30–10.30 .

บรรยาย : การจัดชั้นมาตรฐานกาแฟเมล็ดและการเลือกใช้วัตถุดิบสำหรับการผลิตกาแฟคั่ว

นางสาวพัชนี    สุวรรณวิศลกิจ

10.30-10.45  .

อาหารว่าง

 

10.45-12.00  .

บรรยาย : การเก็บรักษากาแฟคั่วและธุรกิจกาแฟ

นางสาวพัชนี     สุวรรณวิศลกิจ

12.00–13.00 

อาหารกลางวัน  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

 

 


13.00–14.00  .

บรรยาย : หลักการคั่วและวิธีการชิมกาแฟ

ดร.นริศ           ยิ้มแย้ม

14.00 – 14.30 น.

อาหารว่าง


14.30-16.30 น.

ปฏิบัติ : ฝึกปฏิบัติการคั่วกาแฟ

1.นายประเสริฐ     คำออน
2.ดร.นริศ            ยิ้มแย้ม
3.นายวราพงษ์     บุญมา

4.นายถาวร         สุภาวงค์

ศุกร์ ที่ 9 มี.ค. 50

 

 


08.30-10.00 น.

ปฏิบัติ : ฝึกปฏิบัติชิมกาแฟ

1.ดร.นริศ        ยิ้มแย้ม
2.นางสาวนิธิ    ไทยสันทัด
3.นายชวลิต      กอสัมพันธ์
4.นายประเสริฐ   คำออน

10.00-10.15 .  

อาหารว่าง  


10.15-12.00 .
บรรยายพิเศษ : ตัวอย่างการทำธุรกิจร้านกาแฟขนาดเล็ก

คุณ วิภัทร     โตประเสริฐ

ร้าน Happy Hut

12.00–13.00  .

อาหารกลางวัน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง


 

13.30-15.30

เยี่ยมชมธุรกิจอุปกรณ์กาแฟ Hillkoff

คุณนฤมล  ทักษะอุดม

15.30–16.30  .
อภิปรายและซักถาม

คณะวิทยากร


สรุป ประเมินผล , มอบใบประกาศ , ปิดการฝึกอบรมหมายเหตุ    -  ลงทะเบียน ในวัน และเวลาราชการ (โทร : 053 944052, 053-222014) 
        -   ค่าลงทะเบียนท่านละ     2,000  บาท
                        -   รับผู้เข้าอบรม จำนวน    20   ท่าน
แบบลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการผลิตกาแฟคั่ว
วันที่  7-9 มีนาคม 2550
ณ  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง   คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….. นามสกุล………………………………

2.  สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์
     ที่ตั้งเลขที่………หมู่ที่………ซอย………ถนน………………………ตำบล……………………..
      อำเภอ……………จังหวัด………………….รหัสไปรษณีย์……………..โทรศัพท์………………
     โทรสาร………………………..E-mail: ……………… ……………….............................…….

3. สถานที่ติดต่อสำหรับธุรกิจ
     ชื่อร้าน / บริษัท......................................................................................................................
     ที่อยู่.....................................................................................................................................
     ............................................................................................................................................
     ……………………………………………………………………………………………………...

4. อาชีพ
      (    ) ธุรกิจส่วนตัว            (   ) รับราชการ          (    )  อื่น ๆ ……………………………….......
                                                                                 ลงชื่อ…………………………………..…..                                                                            (……………………………………..)หมายเหตุ                1.  เอกสารนี้ใช้สำหรับทำทำเนียบรุ่นและใบประกาศ
                                2.  กรุณากรอกด้วยตัวบรรจง


ที่มา :
www.agri.cmu.ac.th/upload/news/49040023.doc

-----------------------------------

Cafe Britt - Premium Gourmet Coffee