เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA

เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA
แฟรนไชส์กาแฟสดและกาแฟชงสำเร็จ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ราคาเริ่มต้น 6,900 - 399,000 เข้าชมรายละเอียด แฟรนไชส์ THE INDIAN TEA คลิ๊กที่รูปภาพด้านบน ติดต่อคุณมาโนช โทร.084-682-5999 , 092-369-3951 LINE ID : @THEINDIANTEA / หรือเซฟเบอร์ 084-682-5999

ค้นหาทำเลเปิดร้านกาแฟ แสดงผลการค้นหาชัดเจน ตรงประเด็น จากกลุ่มเว็บที่เรานิยมใช้เป็นประจำ

Loading

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เปิดร้านกาแฟ ตัวอย่างการคำนวนต้นทุนวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ


การบริหารโครงการ
โครงการเปิดร้านกาแฟ 94c Coffee

ขั้นตอนที่ 1 Establish objectives
                ในปัจจุบันธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกำลังได้รับความนิยม เป็นอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจร้านกาแฟ ซึ่งนับเป็นธุรกิจเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ และยังสามารถขยายตลาดไปได้อีกมาก จึงนับว่าเป็นธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ และน่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง
                จากเหตุผลนี้เองคุณวรรณิภา สุวรรณสาคร จึงมีความต้องการที่จะประกอบธุรกิจร้าน
อาหาร และเครื่องดื่มซึ่งมีเครื่องดื่มประเภทกาแฟเป็นสินค้าหลัก และต้องการความมีมาตรฐานทางด้านเครื่องหมายการค้า การบริหาร การบริการ อุปกรณ์ วัตถุดิบ และ ฯลฯ จึงได้เลือกรูปแบบธุรกิจแบบแฟรนไชส์ และได้
ทำการเลือกกาแฟ 94c Coffee ซึ่งเป็นธุรกิจร้านกาแฟแบบแฟรนไชส์ ของคนไทย ประกอบธุรกิจโดยบริษัท อัลติเมท เบเวอร์เรต โปรดักส์ ซึ่งประกอบธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มในลักษณะแฟรนไชส์ มามากกว่า 5 ปี กาแฟ 94c Coffee กำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น และวัยทำงานเนื่องจากมีอาหาร และเครื่องดื่มที่หลากหลาย รสชาติดี การบริการเป็นกันเอง และราคาไม่สูงมากเกินไปนักซึ่งในปัจจุบันร้านกาแฟ 94c Coffee มีมากกว่า 43 สาขา ทั่วกรุงเทพ
มหานคร และจังหวัดใหญ่ๆ จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะประกอบธุรกิจนี้

ระยะเวลาในการดำเนินการ
                ระยะเวลาการดำเนินการ 6 เดือน
                เริ่มดำเนินการวันที่ 9 พฤษภาคม 2550
                เริ่มดำเนินการวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550

งบประมาณค่าใช้จ่าย
                จำนวน 2,200,000 บาท ประกอบด้วย
                                ค่าแฟรนไชส์ฟี (Franchise Fee)                     400,000                 บาท
                                ค่าสำรวจสถานที่                                                 5,000                     บาท
                                ค่าออกแบบ                                                           50,000                   บาท
                                ค่าประกันความเสียหายและหนี้สิน                100,000                บาท
                                ค่าตกแต่งสถานที่                                                1,200,000             บาท
                                อุปกรณ์และสินค้า                                               300,000                 บาท
                                อื่น ๆ                                                                      145,000                 บาท
                                รวมค่าใช้จ่าย                                                        2,200,000             บาท                       

Objectives/Milestones
Date
Responsibility
เริ่มโครงการ (ยื่นใบสมัครต่อฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท อัลติเมท
เบเวอร์เรต โปรดักส์ จำกัด)
9 พฤษภาคม 2550
เจ้าของธุรกิจ (คุณวรรณิภา สุวรรณสาคร)
สำรวจข้อมูลของสถานที่ตั้งร้าน
9 มิถุนายน 2550 -
19 มิถุนายน 2550
ฝ่ายสำรวจสถานที่ บริษัทบริษัท อัลติเมท เบเวอร์เรต โปรดักส์ จำกัด
บันทึกข้อตกลงลงสนใจรับสิทธิ์
แฟรนไชส์
ภายใน 25 มิถุนายน 2550
เจ้าของธุรกิจ (คุณวรรณิภา สุวรรณสาคร)
ก่อสร้างและตกแต่งร้าน
15 กรกฏาคม 2550 -
14 สิงหาคม 2550
ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง บริษัท อัลติเมท เบเวอร์เรต โปรดักส์ จำกัด
ลงนามสัญญา และเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าประกันดำเนินธุรกิจ
ภายใน 20 สิงหาคม 2550
เจ้าของธุรกิจ (คุณวรรณิภา สุวรรณสาคร)
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ และ ธุรกรรมต่างๆ
ภายใน 25 สิงหาคม 2550
เจ้าของธุรกิจ (คุณวรรณิภา สุวรรณสาคร)
สรรหาบุคลากรและฝึกอบรม
26 สิงหาคม 2550 -
25 ตุลาคม 2550
ฝ่ายบุคคล บริษัท อัลติเมท
เบเวอร์เรต โปรดักส์ จำกัด
จัดซื้ออุปกรณ์และสินค้า
26 ตุลาคม 2550 -
8 ตุลาคม 2550
เจ้าของธุรกิจ (คุณวรรณิภา สุวรรณสาคร)
สิ้นสุดโครงการ (เปิดร้านเพื่อดำเนินธุรกิจ)
9 พฤศจิกายน 2550
เจ้าของธุรกิจ (คุณวรรณิภา สุวรรณสาคร)

ตารางที่ 1 Objectives and milestones สำหรับโครงการเปิดร้านกาแฟ 94c Coffeeขั้นตอนที่ 2 Define the required activities

Activity
Description
1.             ยื่นใบสมัครต่อฝ่ายธุรกิจ
แฟรนไชส์ บริษัท อัลติเมท เบเวอร์เรต โปรดักส์ จำกัด
2.             ชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แฟรนไชส์ และการประเมิน
ผลขั้นต้น
3.             พิจารณาคัดเลือก

4.             ให้สัมภาษณ์เพื่อประเมินผลครั้งที่ 2

5.             สำรวจสถานที่6.             บันทึกข้อตกลง


7.             ออกแบบและคัดเลือกผู้รับเหมา

8.             เข้าก่อสร้างและตกแต่ง


9.             ลงนามในสัญญา
10.      ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯและ ธุรกรรมต่างๆ
11.      สรรหาบุคลากรและฝึกอบรม


12.      จัดซื้ออุปกรณ์และสินค้า

เจ้าของธุรกิจ (คุณวรรณิภา สุวรรณสาคร) กรอกรายละเอียดและแนบเอกสาร หลักฐานส่งไปยังฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท อัลติเมท เบเวอร์เรต โปรดักส์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ แฟรนไชส์บริษัท อัลติเมท เบเวอร์เรต
โปรดักส์ จำกัด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งรายละเอียด
ต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจกับเจ้าของธุรกิจ
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ แฟรนไชส์ บริษัท อัลติเมท เบเวอร์เรต
โปรดักส์ จำกัด ทำการพิจารณาคัดเลือกใบสมัคร เพื่อที่จะนัด
เข้าสัมภาษณ์ โดยจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอย่างน้อย 1 เดือนนับแต่วันที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ จากผู้จัดการฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์ โดยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและทำเลที่ตั้งของสถานที่ที่จะดำเนินธุรกิจ
ให้สัมภาษณ์กับทางผู้จัดการทั่วไป บริษัทบริษัท อัลติเมท
เบเวอร์เรต โปรดักส์ จำกัด เพื่อดำเนินการพิจารณาและประเมินผลในขั้นตอนต่อไป
ฝ่ายสำรวจสถานที่ บริษัทบริษัท อัลติเมท เบเวอร์เรต
โปรดักส์ จำกัด ทำการสำรวจข้อมูลของสถานที่ โดยการทำแบบสอบถามต่างๆเพื่อพิจารณาโอกาสและความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด
เมื่อได้รับการคัดเลือกในด้านคุณสมบัติ และความเป็นไปได้ด้านการตลาดของสถานที่ จากนั้นเจ้าของธุรกิจดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงสนใจรับสิทธิ์แฟรนไชส์
ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง บริษัท อัลติเมท เบเวอร์เรต โปรดักส์ จำกัด เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการออกแบบร้าน โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
·       ขั้นตอนการออกแบบ ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาจนกระทั่งสรุปแบบ ไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่เข้าสำรวจสถานที่
·       ขั้นตอนการประมูลแบบ ทางบริษัทฯจะทำการส่งแบบให้แก่ผู้รับเหมา ที่ทางบริษัทฯเลือก ในกรณีที่ทางผู้รับสิทธิ์มีผู้รับเหมาที่จะต้องการประมูลด้วยนั้น ทางผู้รับเหมาของผู้สมัครจะต้องดำเนินการขอซื้อแบบโดยเสียค่าใช้จ่าย 1,000 บาท
ผู้รับเหมาที่ได้รับการคัดเลือกจากทางบริษัทฯ เข้าทำการก่อสร้างและตกแต่ง
ลงนามเพื่อขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์แฟรนไชส์และวางเงินประกันการดำเนินธุรกิจ การนัดหมายในการลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แฟรนไชส์พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามจำนวนที่กำหนด โดยหักจากยอดเงินวางประกันที่ทำในบันทึกข้อตกลงสนใจรับสิทธิ์
ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯและ ธุรกรรมต่างๆ

ฝ่ายบุคคล บริษัท อัลติเมท เบเวอร์เรต โปรดักส์ จำกัดประสานงานกับเจ้าของธุรกิจ ในเรื่องการสรรหาบุคลากร โดยทางเจ้าของธุรกิจสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินการ ทั้งนี้สามารถเป็นบุคลากรของทางเจ้าของธุรกิจที่มีอยู่แล้ว หรือเป็นการรับสมัครใหม่ก็ได้ เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและประเมินผลต่อไป โดยการฝีกอบรมด้านการบริการ การทำเครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น โดยจะใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมประมาณ 1 เดือนก่อนการเปิดร้าน
สั่งเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ ตลอดจนสินค้าต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในร้าน หลังจากการสรุปรูปแบบร้าน

ตารางที่ 2 Descriptions of each activities ของโครงการเปิดร้านกาแฟ 94c Coffeeขั้นตอนที่ 3 Devide activities into work groups

Major sections
Activities
เจ้าของธุรกิจ


ฝ่ายธุรกิจ


ฝ่ายสำรวจสถานที่
ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง
ผู้รับเหมา
ฝ่ายบุคคล
-                   ยื่นใบสมัครต่อฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท อัลติเมท
เบเวอร์เรต โปรดักส์ จำกัด
-                   ให้สัมภาษณ์เพื่อประเมินผลครั้งที่ 2
-                   บันทึกข้อตกลง
-                   การลงนามในสัญญา
-                   ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯและ ธุรกรรมต่างๆ
-                   จัดซื้ออุปกรณ์และสินค้า
-                   ชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแฟรนไชส์ และการประเมิน
ผลขั้นต้น
-                   การพิจารณาคัดเลือก
-                   สำรวจสถานที่
-                   ออกแบบและคัดเลือกผู้รับเหมา
-                   เข้าก่อสร้างและตกแต่ง
-                   การสรรหาบุคลากรและฝึกอบรม

ตารางที่ 3 Group representing major sections ของโครงการเปิดร้านกาแฟ 94c Coffee

ขั้นตอนที่ 4 Construct the WBS


รูปที่ 1 Work breakdown structure(WBS) ของโครงการเปิดร้านกาแฟ 94c Coffee

ขั้นตอนที่ 5 Draw sub-diagrams


รูปที่ 2 Sub - diagram (first step) of relationship within major sections
ของโครงการเปิดร้านกาแฟ 94c Coffee


รูปที่ 3 Sub - diagram (second step) of relationship within major sections
ของโครงการเปิดร้านกาแฟ 94c Coffee

ขั้นตอนที่ 6 Develop the project planning (arrow) diagram


รูปที่ 4 Planning diagram (first step)โครงการเปิดร้านกาแฟ 94c Coffeeรูปที่ 5 Planning diagram (final step)โครงการเปิดร้านกาแฟ 94c Coffee

คำอธิบาย
A1 =  ยื่นใบสมัครต่อฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท อัลติเมท เบเวอร์เรต โปรดักส์ จำกัด
A2 = ชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแฟรนไชส์ และการประเมินผลขั้นต้น
A3 = พิจารณาคัดเลือก
A4 = ให้สัมภาษณ์เพื่อประเมินผลครั้งที่ 2
A5 = สำรวจสถานที่
A6 = บันทึกข้อตกลง
A7 = ออกแบบและคัดเลือกผู้รับเหมา
A8 = เข้าก่อสร้างและตกแต่ง
A9 = ลงนามในสัญญา
A10 = ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯและ ธุรกรรมต่างๆ
A11 = สรรหาบุคลากรและฝึกอบรม
A12 = จัดซื้ออุปกรณ์และสินค้า

------------------------------------------                                                                             

Cafe Britt - Premium Gourmet Coffee