เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA

เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA
แฟรนไชส์กาแฟสดและกาแฟชงสำเร็จ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ราคาเริ่มต้น 6,900 - 399,000 เข้าชมรายละเอียด แฟรนไชส์ THE INDIAN TEA คลิ๊กที่รูปภาพด้านบน ติดต่อคุณมาโนช โทร.084-682-5999 , 092-369-3951 LINE ID : @THEINDIANTEA / หรือเซฟเบอร์ 084-682-5999

ค้นหาทำเลเปิดร้านกาแฟ แสดงผลการค้นหาชัดเจน ตรงประเด็น จากกลุ่มเว็บที่เรานิยมใช้เป็นประจำ

Loading

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กาแฟ ระนองมีพื้นที่เพาะปลูกกาแฟ จำนวน 91,764 ไร่


กาแฟ
ในปี  2548  จังหวัดระนองมีพื้นที่เพาะปลูกกาแฟ  จำนวน  91,764  ไร่  พื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดที่
อำเภอกระบุรี  ละอุ่น  และกะเปอร์  ตามลำดับ  พื้นที่ให้ผลผลิต จำนวน  91,269  ไร่  ผลผลิตรวม  จำนวน  14,755  เมตริกตัน และผลผลิตเฉลี่ย  จำนวน  162   กิโลกรัม  / ไร่   เมื่อเทียบกับปี   2547   มีผลผลิตรวมที่เข้าสู่ตลาดลดลง              ร้อยละ  23.31   สำหรับกาแฟที่ปลูกในจังหวัดระนองจะเป็นพันธุ์โรบัสต้าทั้งหมด  เนื่องจากเป็นกาแฟพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ  กาแฟจะเริ่มให้ผลผลิตเมื่อมีอายุประมาณ   3   ปี   และจะให้ผลผลิตสูงสุดประมาณ  4
- 5  ปี  หลังจากนั้นจะให้ผลผลิตลดลง

ข้อมูลการผลิตกาแฟดูการผลิต  ปี  2548/2549  เทียบกับปี  2547/2548

ข้อมูลการผลิต
ปี  2548/2549
ปี  2547 / 2548
เปรียบเทียบ
+ เพิ่ม     /  - ลด  (ร้อยละ)
พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)
91,764
106,916
- 14.17
พื้นที่ให้ผลผลิต(ไร่)
91,269
103,199
-  11.56
ผลผลิตรวม  (ตัน)
14,775
19,266
-  23.31
ผลผลิตเฉลี่ย  (กก./ ไร่)
162
187
-  13.37
ต้นทุนการผลิต  (บาท / ไร่)
4,044
3,963
+  2.43

ข้อมูลการผลิตกาแฟดูการผลิต  ปี  2548/2549  เทียบกับปี  2547/2548
แยกรายอำเภอ

อำเภอ /  กิ่งอำเภอ
ฤดูการผลิตปี  2548 / 2549
ฤดูการผลิตปี  2547 / 2548
พื้นที่เพาะปลูก  (ไร่)
พื้นที่ให้ผลผลิต  (ไร่)
พื้นที่เพาะปลูก(ไร่)
พื้นที่ให้ผลผลิต(ไร่)
เมืองระนอง
1,133
1,133
2,057
2,057
กระบุรี
59,117
58,844
59,227
57,077
กะเปอร์
9,203
8,981
13,619
12,256
ละอุ่น
20,764
20,764
30,141
29,937
สุขสำราญ
1,547
1,547
1,872
1,872
รวม
91,764
91,269
106,916
103,199
                                                                         
                                                   ที่มา: ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดระนอง
                                                                                                             รวบรวมโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง

ภาวะการค้า
ในปี   2548  ผลผลิตกาแฟลดลงจากปีที่ผ่านมา  ร้อยละ   23.31   เนื่องจากประสบกับภาวะฝนแล้ง 
ทิ้งช่วงนาน  ทำให้ระยะกาแฟออกดอก และติดผลอ่อนร่วงเสียหาย  ประกอบกับเกษตรกรที่ทำสวนกาแฟได้ปล่อยทิ้งสวน  ขาดการดูแล เป็นผลสืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาราคากาแฟตกต่ำ  ไม่จูงใจด้านราคา  และราคาปุ๋ยเคมีสูงขึ้นทำให้ต้นทุนในการดูแลรักษาสูงขึ้นตาม ไม่คุ้มกับการลงทุน

ตารางแสดงราคากาแฟจังหวัดระนอง
ปี  2546 2548

เดือน
ปี  2546
ปี  2547
ปี  2548
พฤศจิกายน
28.50
-
-
ธันวาคม
29.25
31.00
40
มกราคม
29.75
31.00
44
กุมภาพันธ์
28.38
31.25
46
มีนาคม
27.75
-
40
เฉลี่ย
28.75
31.08
42.50

สำหรับราคากาแฟในปี  2548  สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากผลผลิตลดลงในขณะที่ปริมาณความต้องการ
เพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้สถานการณ์ราคาในตลาดโลกสูงขึ้นด้วย  ทำให้มีการแข่งขันซื้อผลผลิตจากเกษตรกร  ส่วนการดำเนินโครงการแทรกแซงตลาดเมล็ดกาแฟปี  2548 / 2549  เนื่องจากเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ราคา
สูง และไม่มีเกษตรกรนำเมล็ดกาแฟไปจำนำ จึงไม่มีการดำเนินมาตรการแทรกแซงตลาดด้วยวิธีรับจำนำ


-------------------------------------------

Cafe Britt - Premium Gourmet Coffee