เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA

เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA
แฟรนไชส์กาแฟสดและกาแฟชงสำเร็จ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ราคาเริ่มต้น 6,900 - 399,000 เข้าชมรายละเอียด แฟรนไชส์ THE INDIAN TEA คลิ๊กที่รูปภาพด้านบน ติดต่อคุณมาโนช โทร.084-682-5999 , 092-369-3951 LINE ID : @THEINDIANTEA / หรือเซฟเบอร์ 084-682-5999

ค้นหาทำเลเปิดร้านกาแฟ แสดงผลการค้นหาชัดเจน ตรงประเด็น จากกลุ่มเว็บที่เรานิยมใช้เป็นประจำ

Loading

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กาแฟ บทบาทภาครัฐจัดซื้อ ต้นกาแฟอาราบิกา ช่วยเกษตรกร


ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
การจัดซื้อต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้าและต้นพันธุ์ชาอัสสัม
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ(ชา-กาแฟ น่าน) ปี 2552  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ก่อนเริ่มดำเนินการจัดหาพัสดุ
……………………
1.              ความเป็นมา 
จังหวัดน่าน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี  พ.ศ.2552 
ให้ดำเนินการจัดซื้อต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้าและต้นพันธุ์ชาอัสสัม   เพื่อใช้ในราชการโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ชา-กาแฟ น่าน) ปี 2552   ตามงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปี 2552   รวม 1 โครงการ ดังนี้
                              1.1  งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดน่าน ประจำปี 2552  (1,000,000  บาท)
                                     จัดซื้อต้นพันธุ์กาแฟอาราบิกา จำนวน  250 ไร่ ๆ ละ 400 ต้น  รวม 100,000  ต้น ๆ ละ 10  บาท  เป็นเงิน 1,000,000  บาท   เพื่อมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน  6   อำเภอ 
      -สำนักงานเกษตรอำเภอปัว                  60   ไร่   จำนวน       24,000  ต้น
      -สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา          40  ไร่   จำนวน        16,000  ต้น
      -สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง            60   ไร่   จำนวน       24,000   ต้น
     -สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง        40   ไร่   จำนวน       16,000   ต้น
      -สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ          30   ไร่   จำนวน       12,000  ต้น
      -สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  20 ไร่   จำนวน       8,000  ต้น
 1.2  งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดน่าน ประจำปี 2552       (1,640,000  บาท)
 จัดซื้อต้นพันธุ์ชาอัสสัม  จำนวน  410 ไร่ ๆ ละ  400  ต้น  รวม 164,000  ต้น ๆ ละ 10  บาท 
เป็นเงิน 1,640,000  บาท  เพื่อมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน  9  อำเภอ
      -สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน             60    ไร่   จำนวน       24,000  ต้น
     -สำนักงานเกษตรอำเภอปัว                         50   ไร่   จำนวน       20,000   ต้น
     -สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง                   50   ไร่   จำนวน       20,000   ต้น
     -สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง              50   ไร่   จำนวน       20,000   ต้น
     -สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว                50   ไร่   จำนวน       20,000   ต้น
     -สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ                 50   ไร่   จำนวน       20,000   ต้น
     -สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ     50   ไร่   จำนวน       20,000   ต้น
     -สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง              30   ไร่   จำนวน       12,000   ต้น
     -สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น                  20   ไร่   จำนวน         8,000   ต้น
         -2-
2.              วัตถุประสงค์ 
ชนิดและปริมาณที่ต้องการจัดซื้อ  คือต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้า จำนวน  100,000  ต้น สำหรับใช้ปลูก
ในพื้นที่ 6  อำเภอ  จำนวน 250 ไร่ และต้นพันธุ์ชาอัสสัม  จำนวน 164,000 ต้น  สำหรับใช้ปลูกในพื้นที่ 9 อำเภอ จำนวน  410 ไร่  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2545

3.              คุณสมบัติผู้เสนอราคา
3.1      ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
และจะต้องยื่นข้อเสนอตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ
3.2      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการส่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการ  อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.4      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นว่านั้น 
3.5      ผู้เสนอราคา ต้องมีแปลงเพาะชำต้นพันธุ์ชาอัสสัมและต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้า ตามจำนวนที่ระบุในเอกสารการประกวดราคาการจัดซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถให้คณะกรรมการประกวดราคาไปตรวจสอบได้
3.6      ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อของจังหวัด
3.7      ราคาที่เสนอเป็นราคาที่จัดส่งถึงพื้นที่เป้าหมายในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน

4.              แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ
                การกำหนดรูปแบบคุณลักษณะเฉพาะและมาตรฐานต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้า   และต้นพันธุ์            
ชาอัสสัม  จังหวัดน่านได้ยึดและกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์โดยการพิจารณาตามมาตรฐานพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2550

4.1       มาตรฐานต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้าที่ส่งมอบ
4.1.1                   เป็นต้นพันธุ์คาติมอร์ ซึ่งต้านทานต่อโรคราสนิม
4.1.2                   ต้นกล้ามีลักษณะกาแฟต้นเตี้ย คือ มีข้อถี่ สูงสม่ำเสมอ ลำต้นตั้งตรง


-3-

4.1.3                   ต้นกล้ามีอายุตั้งแต่ 8-12 เดือน หรือมีใบจริงไม่น้อยกว่า 4 คู่ และมีความสูงไม่น้อยกว่า
              20 เซนติเมตร โดยวัดจากโคนต้นที่ระดับผิววัสดุเพาะชำถึงปลายยอด
4.1.4      ต้นกล้ามีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลงรบกวนในลักษณะที่จะเป็น
              อุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของต้นกาแฟ
4.1.5                   ภาชนะบรรจุเป็นถุงพลาสติกสีดำ ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 10 x 15 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว)
 มีรูระบายน้ำ มีสภาพดี สามารถขนส่งไประยะทางไกลได้สะดวก และต้องมีดินเป็น   ส่วนผสมของวัสดุเพาะชำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
4.1.6                   ควรมาจากแหล่งพันธุ์ที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้

4.2           มาตรฐานต้นพันธุ์ชาอัสสัมที่ส่งมอบ
4.2.1                   เป็นพันธุ์อัสสัม
4.2.2                   เป็นต้นพันธุ์ที่ได้จากการปักชำหรือจากการเพาะเมล็ด
4.2.3                   ต้นมีความสูงไม่ต่ำกว่า 15 เซนติเมตร โดยวัดจากโคนต้นระดับดินถึงปลายยอด
4.2.4                   สภาพของต้นและใบต้องสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ปรากฏอาการของการขาดธาตุอาหารหรือการทำลายของโรคและแมลงที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโต
4.2.5                   ภาชนะบรรจุเป็นถุงพลาสติกสีดำ ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 10 x 15 เซนติเมตร มีรูระบายน้ำ มีสภาพดี สามารถขนส่งไประยะทางไกลได้สะดวก และต้องมีดินเป็นส่วนผสมของวัสดุเพาะชำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
4.2.6                   ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 8 เดือน (นับตั้งแต่เพาะเมล็ดหรือปักชำ) มีการเจริญของระบบรากที่ดี สังเกตได้โดยการสุ่มถอนขึ้นมาดู
4.3           คุณลักษณะเฉพาะ  เพื่อประกอบการบริหารจัดการโครงการของจังหวัดน่านให้มีประสิทธิภาพ  จึงได้ 
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
4.3.1                   มีความพร้อมในการผลิตต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้าและต้นพันธุ์ชาอัสสัม และต้องมีต้นพันธุ์ในแปลงผลิตไม่น้อยกว่า 60% ของจำนวนที่ส่งมอบ ในวันที่คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้าและตันพันธุ์ชาอัสสัม  เข้าตรวจสอบแปลง และสามารถส่งมอบได้ครบจำนวน และตามระยะเวลาที่ผู้ซื้อกำหนด
4.3.2                   การส่งมอบเป็นงวดตามที่ผู้ซื้อกำหนด เพื่อความสะดวกในการดำเนินการบริหารจัดการโครงการในการจ่ายกล้าพันธุ์ให้เกษตรกรภายในระยะเวลาที่กำหนด (แผนส่งมอบ)
4.3.3                   คณะกรรมการดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ตรวจสอบลักษณะของแปลงผลิตต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้าและตันพันธุ์ชาอัสสัม ว่าเป็นไปตามผู้ซื้อกำหนดหรือไม่ ตามข้อ 4.1 , 4.2  และข้อ 4.3.1 ก่อนการดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ผู้ซื้อจะดำเนินการเฉพาะรายที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการเท่านั้น ผลการพิจารณา
              ของคณะกรรมการถือว่าเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
-4-4.4           เกณฑ์การตัดสิน
                การพิจารณาตัดสินมาตรฐานต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้าและต้นพันธุ์ชาอัสสัมรายการข้อ 4.1 และ
คุณลักษณะข้อ 4.2 ให้ถือการวินิจฉัย และการตัดสินของคณะกรรมการจัดซื้อเป็นที่สุด                   

5                     ระยะเวลาดำเนินการ
ดำเนินการระหว่าง เดือน  มิถุนายน สิงหาคม 2552 

6.    ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ
6.1       งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดน่านประจำปี 2552  (1,000,000  บาท)
ต้องส่งมอบต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้า จำนวน  100,000  ต้น  ให้สำนักงานเกษตรอำเภอ   6  อำเภอ
ตามแผนการส่งมอบต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้าของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  30  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการรับมอบต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้า
ของเกษตรกร  การปฏิบัติดูแลรักษาต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้า ระหว่างการส่งมอบ
                     6.2  งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดน่าน  ประจำปี 2552  1,640,000  บาท)
         ต้องส่งมอบต้นพันธุ์ชาอัสสัม  จำนวน 164,000  ต้น ให้สำนักงานเกษตรอำเภอ   9  อำเภอ 
ตามแผนการส่งมอบต้นพันธุ์ชาอัสสัมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน  30  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการรับมอบต้นพันธุ์ชาอัสสัมของเกษตรกร การปฏิบัติดูแลรักษาต้นพันธุ์ชาอัสสัมระหว่างการส่งมอบ
6                 วงเงินงบประมาณในการจัดหา
6.2       งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดน่านประจำปี 2552  (1,000,000  บาท)
จัดซื้อต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้า จำนวน  100,000 ต้น ๆละ 10 บาท เป็นเงิน 1,000,000 บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
6.3       งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดน่าน ประจำปี 2552  (1,640,000  บาท)
                            จัดซื้อต้นพันธุ์ชาอัสสัม   จำนวน  164,000  ต้น ๆ ละ 10  บาท  เป็นเงิน 1,640,000 บาท
                           (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
                            รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  2,640,000  บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และสงวนสิทธิ์ที่จะ
ยกเลิกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ได้รับเงินงบประมาณ

-5-

7                 ข้อกำหนดเพิ่มเติม 
ต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้าและต้นพันธุ์ชาอัสสัม ก่อนการส่งมอบต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบพันธุ์
กาแฟและชาอัสสัม  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ตรวจสอบว่าผู้ชนะการประกวดราคามีต้นพันธุ์กาแฟและต้นพันธุ์ชาอัสสัม มีคุณภาพมาตรฐาน ตรงตามชนิดพันธุ์ที่กำหนด ที่สามารถจัดส่งให้ได้ตามจำนวนที่จัดซื้อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบพันธุ์กาแฟอาราบิก้าและพันธุ์ชาอัสสัม ประกอบไปด้วย

7.1  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต                                                   ประธานกรรมการ
7.2  เกษตรอำเภอท่าวังผา                                                                                                   กรรมการ
7.3.  เกษตรอำเภอเมืองน่าน                                                                                          กรรมการ
7.4  ผู้แทนศูนย์วิจัยพืชสวนน่าน                                                                                 กรรมการ          
                                7.5   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการผู้รับผิดชอบ        กรรมการและเลขานุการ
                                        สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
หมายเหตุ
                        ประชาชนผู้สนใจ  สามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน เลขที่ 4/5  ถนนรอบเมืองทิศตะวันตก ตำบล ในเวียง   อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์ 55000  หรือทาง E-mail Address: nan@doae.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้
 -----------------------------------------------------
                                                                      

Cafe Britt - Premium Gourmet Coffee