เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA

เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA
แฟรนไชส์กาแฟสดและกาแฟชงสำเร็จ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ราคาเริ่มต้น 6,900 - 399,000 เข้าชมรายละเอียด แฟรนไชส์ THE INDIAN TEA คลิ๊กที่รูปภาพด้านบน ติดต่อคุณมาโนช โทร.084-682-5999 , 092-369-3951 LINE ID : @THEINDIANTEA / หรือเซฟเบอร์ 084-682-5999

ค้นหาทำเลเปิดร้านกาแฟ แสดงผลการค้นหาชัดเจน ตรงประเด็น จากกลุ่มเว็บที่เรานิยมใช้เป็นประจำ

Loading

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กาแฟ นำกาแฟ ชา น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนยเข้ามา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำกาแฟ ชา น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม  และนมผงขาดมันเนยเข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา  แล้วดำเนินการต่อไปได้

  ข้อเท็จจริง
กระทรวงพาณิชย์เสนอว่า
  1. ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) มีพันธกรณีที่ต้องยกเลิกโควตานำเข้า (Tariff  Rate Quotas : TRQ) ให้แก่ประเทศสมาชิกอื่นเป็น 3 ระยะคือภายในวันที่       1 มกราคม ของปี พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (อาทิก้า) ภายใต้ความตกลงดังกล่าว  ซึ่งในกรณีของสินค้าเมล็ดกาแฟ กาแฟสำเร็จรูป ชา น้ำนมดิบ และนมพร้อมดื่ม และนมผงขาดมันเนย นอกจากจะต้องยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 แล้ว  ยังจะต้องลดภาษีนำเข้าเหลือร้อยละ 0 สำหรับกาแฟสำเร็จรูป ชา น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม  และนมผงขาดมันเนย และร้อยละ 5 สำหรับเมล็ดกาแฟ  ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเปิดตลาดนำเข้าสินค้าดังกล่าว
2. ในการปฏิบัติตามพันธกรณี AFTA ตามข้อ 1 ประเทศไทยสามารถกำหนดมาตรการจัดระบบบริหารการนำเข้าโดยกำหนดมาตรการเพื่อปกป้องชีวิต หรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืชได้ตามข้อยกเว้นทั่วไปของความตกลงดังกล่าว
3. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  และคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมแจ้งว่า คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้กำหนดมาตรการบริหารการนำเข้ารองรับการเปิดตลาดความตกลงดังกล่าว
4. การให้สิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากรและยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการที่มิใช่มาตรการทางด้านภาษีที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดตามข้อ 2 และกำหนดมาตรการบริหารนำเข้าตามข้อ 3 จะต้องออกประกาศกระทรวงพาณิชย์  เพื่อรองรับการบริหารการนำเข้าสินค้าตามข้อ 1

  สาระสำคัญของร่างประกาศ
1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป (ร่างข้อ 2)
2. ให้กาแฟ ชา น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม  และนมผงขาดมันเนย  ซึ่งมีถิ่นกำเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน  เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ร่างข้อ 3)
3. ต้องนำสินค้าตามข้อ 1 เข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชและด่านอาหารและยา ตามเงื่อนไขการนำเข้าที่กำหนดสำหรับแต่ละสินค้า  เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้า (ร่างข้อ 4)
4. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกหนังสือรับรองและรายชื่อด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชและด่านอาหารและยา  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนด (ร่างข้อ 5)
5. ให้สินค้าที่นำเข้าตามประกาศนี้  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอื่นที่มิใช่มาตรการทางภาษี  ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ร่างข้อ 7)
-----------------------------------------


Cafe Britt - Premium Gourmet Coffee